"ปณท"เดินหน้าขยายโครงการ “ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

18 January 2018


ไปรษณีย์ไทย เปิดโรดแมพ CSR ปี 2561 เดินหน้าขยายโครงการ “ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ตั้งเป้าเป็นเครือข่ายเพื่อความสุขจากชุมชนสู่คนไทย

18 ม.ค.61 - บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดโรดแมพกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อชุมชน ประจำปี 2561 เดินหน้าโครงการ “ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ปักหมุดให้ไปรษณีย์ไทยเป็นเครือข่ายเพื่อความสุขของชุมชนและคนไทย มุ่งเน้นการใช้ศักยภาพเครือข่ายไปรษณีย์ที่เข้าถึงและครอบคลุมทั่วไทยเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนโครงการ ทั้งในด้านการขนส่ง ช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติ การเชื่อมโยงหน่วยงานรัฐ/เอกชน ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการทำงาน การใช้ตราไปรษณียากรเป็นสื่อส่งเสริมความรอบรู้ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานด้าน CSR ในปี 2560 ไปรษณีย์ไทยสามารถเติมความสุขเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการได้มากขึ้นกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ และมีผลิตภัณฑ์จากชุมชนภายใต้โครงการฯ กว่า 16 รายการ

นางสมร เทิดธรรมพิบูลนางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ในปี 2561 ไปรษณีย์ไทย สานต่อเป้าหมายการเป็นเครือข่ายเพื่อความสุขจากชุมชนสู่คนไทย ด้วยการใช้ศักยภาพเครือข่ายที่เข้าถึงและครอบคลุมทั่วไทย ในการช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งดำเนินกิจกรรมใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ด้านการขนส่ง โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติในยามเกิดภัยพิบัติต่างๆ ด้วยการส่งต่อน้ำใจและความช่วยเหลือผ่านเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์ และรถขนส่งไปรษณีย์ รวมถึงสนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าชุมชน ขจัดปัญหาการโดนกดราคาจากพ่อค้าของเกษตรกร และปัญหาการไม่สามารถขยายช่องทางจำหน่ายของกลุ่มสินค้าชุมชนของชาวบ้าน และการขนส่งเพื่อโครงการพิเศษต่างๆ อาทิ ให้บริการส่งพัสดุฟรีถึงหน่วยสนามชายแดน ส่งวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน เป็นต้น 2) ด้านชุมชนที่สำคัญ ดำเนินการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นตามแนวทาง บ-ว-ร โดยใช้ศักยภาพของที่ทำการไปรษณีย์ร่วมสนับสนุนชุมชน/ บ้าน วัด โรงเรียน รวมถึงศาสนสถานต่างๆ กว่า 15 พื้นที่ทั่วประเทศ และ 3) ด้านตราไปรษณียากร จัดกิจกรรม/นิทรรศการต่างๆ เพื่อส่งเสริมความรู้จากเรื่องราวในตราไปรษณียากร อาทิ กิจกรรมตะลุยโลกแสตมป์ นิทรรศการแสตมป์ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม เป็นต้น

กิจกรรมด้านขนส่ง - ส่งพัสดุฟรีถึงพี่ๆทหารชายแดน

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา ไปรษณีย์ไทย ได้ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวคิด “ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” โดยใช้จุดแข็งด้านเครือข่ายไปรษณีย์ทั่วประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาชาวบ้าน รวมถึงผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่นอย่างเต็มความสามารถ โดยสามารถเติมความสุข เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ และสามารถนำสินค้าของชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในโครงการฯ วางจำหน่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ การนำเข้าระบบจัดจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com กว่า 16 รายการ และยังทำให้เกิดการรวมกลุ่มของชาวบ้านเพื่อสร้างอาชีพร่วมกันอีกด้วย

กิจกรรมด้านชุมชน - กอดละอ่อนอย่างไรก็ตาม หลังจากการเริ่มโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมตามกลยุทธ์การดำเนินงานที่วางไว้ เพื่อมุ่งสร้างความยั่งยืนสู่สังคมไทยแล้วนั้น ถือได้ว่าไปรษณีย์ไทยมีทิศทางในการดำเนินงานเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมที่ชัดเจนมากขึ้น และในปีที่ผ่านมา สามารถขยายความสำเร็จของโครงการต่างๆ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยในปี 2561 นี้ จะสามารถขยายและเปิดตัวโครงการให้ครอบคลุมในหลากหลายด้าน และหลากหลายพื้นที่มากขึ้น อาทิ “พุทราทันสุข” พุทราหวานเกรดพรีเมี่ยม ต.บ้านโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ “โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข ยกยอ ทอ ปั่น” สนับสนุนการท่องเที่ยววิถีชุมชนในพื้นที่เกาะยอ จ.สงขลา สนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนให้มีตราสินค้าของตนเองและช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นต้น โดยคาดว่าจะสามารถผลักดันให้ชุมชนท้องถิ่นเติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไป


CSR ไปรษณีย์ไทย ปณท. โรดแมพ