บริหารเงินลงทุนกองทุนประกันสังคมปี 60ผลตอบแทนพุ่ง 5.8 หมื่นล.

17 January 2018


รมว.แรงงาน พอใจผลการบริหารการลงทุนกองทุนประกันสังคมปี 2560 ยอดผลตอบแทนพุ่งกว่า 58,000 ล้านบาท ชมนโยบาย “การลงทุนอย่างโปร่งใส ใส่ใจ สร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน” ด้านเลขาธิการประกันสังคม พร้อมบริหารการลงทุนปี 61 ให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด ชี้การลงทุนต้องคำนึงถึงความมั่นคงของกองทุนและเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเป็นสำคัญ

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยต่อสื่อมวลชนในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงาน ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ว่าตนได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน 7 ข้อ ดังนี้ คือ 1.การผลักดันให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึง 2.การสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้เข้าใจสิทธิประโยชน์ของการประกันสังคม รวมทั้งปรับปรุงและเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน และคืนสิทธิให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้กลับสู่ระบบประกันสังคม 3.ยกระดับสายด่วน 1506 ให้เป็นสายด่วนกระทรวงแรงงาน

4.พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง ทันสมัย คล่องตัว โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 5.การจัดทำฐานข้อมูล Big Data เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ ขอให้เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้มากที่สุด 6.จัดสวัสดิการสำหรับบุคลากรในองค์กรในเรื่องสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ และข้อที่ 7 ในเรื่องของการบริหารการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน โดยขอให้สำนักงานประกันสังคมเตรียมการ และจัดทำแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ให้มีความสมดุลระหว่างอัตราผลตอบแทน และระดับความเสี่ยงโดยการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล และมุ่งเสริมสร้างเสถียรภาพความมั่นคงของกองทุนเป็นหลักการสำคัญ ซึ่งผลการบริหารการลงทุนของกองทุนประกันสังคมในปี 2560 ที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สำนักงานประกันสังคม มีเงินลงทุนจำนวน 1,762,095 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสมทบที่จัดเก็บจากผู้ประกันตน นายจ้าง และรัฐบาล จำนวน 1.24 ล้านบาท และดอกผลจากการลงทุนสะสม 524,347 ล้านบาท โดยเงินลงทุนสามารถแบ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงร้อยละ 78 และหลักทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 22 ซึ่งเงินลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม ที่กำหนดกรอบการลงทุนในหลักทรัพย์เสี่ยงไม่เกินร้อยละ 40 และอยู่ภายใต้ค่าความเสี่ยงที่คณะกรรมการกำหนด

นอกจากนี้ได้มีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนจากตราสารหนี้ไทยไปยังตราสารต่างประเทศ ทำให้เงินลงทุนในตราสารต่างประเทศจากร้อยละ 3 เมื่อต้นปี เพิ่มเป็นประมาณร้อยละ 9 ณ สิ้นปี 2560 และในปีที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมสามารถสร้างผลตอบแทนกองทุนประกันสังคมได้ประมาณ 58,000 ล้านบาท โดยคำนวณผลตอบแทนตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐคิดเป็นร้อยละ 5.07 และมีผลตอบแทนตามมูลค่าตลาดเท่ากับร้อยละ 6.01 ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยที่มีอัตราร้อยละ 0.67 และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่มีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 1.37

สำหรับกองทุนเงินทดแทน ปัจจุบันมีเงินลงทุน 55,775 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสมทบจากนายจ้าง 38,214 ล้านบาท และดอกผลจากการลงทุนสะสม 17,561 ล้านบาท เงินลงทุนแบ่งออกเป็นหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงร้อยละ 75 หลักทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 25 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ทั้งนี้กองทุนเงินทดแทนสามารถสร้างผลตอบแทนในปี 2560 อยู่ประมาณ 1,886 ล้านบาท มีผลตอบแทนตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐเท่ากับร้อยละ 4.80 และมีผลตอบแทน ตามมูลค่าตลาดเท่ากับร้อยละ 5.68 ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเฉลี่ยทั้งหมดนี้ เพื่อนำผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ไปพัฒนาดูแลและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้ได้รับบริการที่ดีและได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบประกันสังคม เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกันยังจะนำไปสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมของประเทศ โดยยึดหลักการดำเนินงาน ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งจากกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน รมว.แรงงาน กล่าว

ด้าน นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม กล่าวถึง ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมสามารถบริหารกองทุนให้มีผลตอบแทน เป็นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตามกองทุนยังต้องเผชิญความท้าทายทั้งภายใน และภายนอก ทำให้ต้องปรับตัว เพื่อสร้างผลตอบแทนและรักษาความมั่นคงให้กองทุนในอนาคต อีกทั้งความท้าทายภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้กองทุนแนวโน้มที่จะมีภาระจ่ายเพิ่มขึ้น และความท้าทายภายใน เช่น การบริหารการลงทุนภายใต้ระบบราชการที่มีขั้นตอนและกฎระเบียบที่ไม่สอดคล้องกับการบริหารการลงทุนการสรรหาบุคลากรมืออาชีพด้านการลงทุนไม่คล่องตัวและไม่จูงใจ ทำให้สูญเสียโอกาสการลงทุน ดังนั้นเพื่อเพิ่มความคล่องตัว ความโปร่งใส และบริหารงานโดยมืออาชีพ สำนักงานประกันสังคมจึงได้ยกร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการลงทุน โดยนำเงินกองทุนเฉพาะส่วนที่เป็นเงินลงทุนจัดตั้งเป็นกองทุนนิติบุคคลตามหลักสากล แต่ยังคงอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการทั้ง 2 กองทุน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายกระทรวงแรงงาน

เลขาธิการ สปส.กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานประกันสังคมพร้อมบริหารการลงทุนในปี 2561 เพื่อสร้างผลตอบแทนสะสมสูงสุดอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินงาน “ลงทุนอย่างโปร่งใส ใส่ใจ สร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน” อีกทั้งมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะพัฒนาการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างเสถียรภาพของกองทุนรองรับการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไปประกันสังคม หลักทรัพย์ กองทุน เงินลงทุน เงินทดแทน