กลุ่มอินทัชเดินหน้าต่อ โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา

21 January 2018


จากการดำเนินโครงการ “กลุ่มอินทัชสร้างโอกาส ทางการศึกษา” ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มอินทัช ซึ่งประกอบด้วย เอไอเอส ไทยคม และซีเอส ล็อกซอินโฟ ยังคงเดินหน้าโครงการต่อเนื่อง พร้อมๆ กับโครงการอื่นๆ ในการส่งเสริมสังคมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันกลุ่มอินทัชได้มอบทุนไปแล้วกว่า 4,000 ทุน รวมมูลค่ากว่า 15 ล้านบาท

ในปี 2560 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนรวมทั้งสิ้น 560 ทุนใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี พิษณุโลก และเลย รวมกว่า 4.4 ล้านบาท เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนให้กับผู้ปกครอง รวมทั้งเป็นกำลังใจให้กับคุณครูได้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และให้โรงเรียนได้นำโครงการต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์

“เอนก พนาอภิชน” รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การให้โอกาสทางการศึกษา คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน กลุ่มอินทัชจึงเลือกที่จะดำเนินโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ประสบปัญหา และตลอดการดำเนินงาน 4 ปี อินทัชได้ติดตามผลและพบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้มากขึ้น มีผลการเรียนดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้เสริม ไปพร้อมๆ กับทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนด้วย

โครงการ 3T ณ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น จ.เลยโครงการต่างๆ ที่กลุ่มอินทัชให้การสนับสนุน เช่น โครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สัจจะเพื่อลดภาวะโลกร้อน ที่ โรงเรียนท่าลี่วิทยาลัย จังหวัดเลย โดยอินทัชได้เข้าไปมอบทุนสำหรับสร้างสิ่งปลูกสร้างและสื่อการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้สัจจะ กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องการลดภาวะโลกร้อน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพของชุมชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การสอนคัดแยกขยะ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำนํ้าหมักชีวภาพ การทำ EM Ball และการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

“โครงการ 3T” ที่โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น จ.เลย เป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเยาวชน ผ่าน 3 ด้านหลัก (3T) ได้แก่ Teamwork เป็นการทำงานเป็นทีมของบุคลากรครู Teaching การสอนที่หลากหลาย ผ่านสื่อการสอนที่น่าสนใจ และ Test การทดสอบนักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผลสำเร็จจากโครงการที่ปรากฏเห็นได้ชัดคือ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สามารถทำคะแนนในวิชาวิทยาศาสตร์ได้สูงกว่ามาตรฐานของประเทศ และขณะนี้ทางโรงเรียนกำลังวางแผนที่จะขยายผลไปยังวิชาอื่น พร้อมถ่ายทอดกิจกรรมไปยังโรงเรียนข้างเคียง เพื่อให้ครูในโรงเรียนดังกล่าว ได้นำหลักการพัฒนาศักยภาพที่มีประโยชน์เหล่านี้ไปปรับใช้

“โครงการวิถีงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่โรงเรียนวังทรายขาววิทยา จ.เลย อินทัชได้เข้าไปมอบทุนเพื่อส่งเสริมความรู้สำหรับการประกอบอาชีพเสริมบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เยาวชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเชิญเกษตรกรตัวจริงมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงกบให้แก่นักเรียน การจัดสร้างโรงเรือนและจัดซื้อก้อนเชื้อเห็ดเพื่อสอนให้นักเรียนรู้จักวิธีการเพาะเห็ด เป็นต้น

และ “โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา จ.เลย อินทัชได้เข้าไปสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร และการเป็นมัคคุเทศก์น้อยให้แก่นักเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในชุมชน

“เอนก” ทิ้งท้ายว่า หลังจากนี้ อินทัชจะดำเนินโครงการกลุ่มอินทัชสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่อง โดยการมอบทุนให้กับนักเรียนและครู เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทย และครู ที่ขาดโอกาส ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และนำความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาตัวเองตลอดจนครอบครัวและสังคม โดยจะเพิ่มพื้นที่มอบทุนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,332 วันที่ 18 - 20 มกราคม พ.ศ. 2561


เอไอเอส โรงเรียน อินทัช ซีเอส