เล็งสร้างสนามบินแม่สอด 2 ตีคู่เส้นทางรถไฟเชื่อม 3 จังหวัดบูมระเบียงเศรษฐกิจ

20 January 2018


3 จังหวัดเหนือตอนล่างผุดระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก เล็งสร้างสนามบินแม่สอด 2 และทางรถไฟเชื่อมการค้าตาก-พิษณุโลก-สุโขทัย

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) สมาคมการผังเมืองไทย และสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย และจังหวัดตาก-พิษณุโลก-สุโขทัย ได้ร่วมกันจัดประชุมสัมมนาขับเคลื่อนโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันตก (WEC) ที่ห้องประชุม ศูนย์แสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งโครงการเมกะโปรเจ็กต์ที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดตาก คือ สนามบินแม่สอด แห่งที่ 2 ใน ตำบลแม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก พื้นที่ กว่า 1,900 ไร่ และโครงการเส้นทางรถไฟพิษณุโลก-สุโขทัย-ตาก (แม่สอด) เพราะเป็นโครงการของรัฐบาลที่ภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมผลักดัน ในการผลักดันให้เกิดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก WEC เส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่ เป็นการริเริ่มของภาคเอกชน ที่ภาครัฐต้องให้การสนับสนุน และพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด-แม่ระมาด-พบพระ) จะได้รับประโยชน์มหาศาลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งโครงการ WEC นี้ได้กำหนดพื้นที่ ที่จะต่อจากโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC และเชื่อมไปยัง East-West Economic Corridor EWEC

“ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันตก จะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน ของอนุภูมิภาค ไทยและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการบริการสุขภาพ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวธรรมชาติ ศูนย์กลางการขนส่ง การเดินทาง การคมนาคม ทางบก ทางอากาศ”

นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก กล่าวว่า โครงการ Western Economic Corridor-WEC จะเพิ่มประสิทธิภาพการค้าระหว่างประเทศของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ด้วยการบูรณาการ 3 จังหวัด ตาก-สุโขทัย-พิษณุโลก เข้าด้วยกัน เพราะในพื้นที่แต่ละจังหวัดมีความโดดเด่น ในการสร้างโอกาสให้พื้นที่เศรษฐกิจ ที่จะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นที่ร่วมกัน ก่อให้เกิดความชัดเจนต่อนักธุรกิจและนักลงทุน มีทางเลือกที่จะประกอบธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น

รายงานข่าวแจ้งว่าที่ประชุม Western Economic Corridor-WEC ได้มีการบรรยายเรื่อง การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาการพาณิชย์ อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวตามแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันตก โดยนายฐาปนา บุณยประวิตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย และการเสวนาแนวทางการสร้างส่วนร่วมของภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อน WEC โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถทางด้านเศรษฐกิจ-การค้า-การลงทุน-การพาณิชย์และการท่องเที่ยว มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูล ประกอบด้วย นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก-นายชัยคม ศกุนรักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย-นายณฐกร โซ่จินดามณี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก-นายถิระยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ตัวแทน ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด-นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก-โดยมีนายธรรมรงค์ ราชามุสิกะ อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย เป็นผู้ดำเนินรายการการประชุมเสวนา Western Economic Corridor-WEC

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,332 วันที่ 18 - 20 มกราคม พ.ศ. 2561


ระเบียงเศรษฐกิจ ทางรถไฟ สนามบินแม่สอด2