ปปง.เล็งสอบ4พันบัญชีต้องสงสัย

15 January 2018


ปปง.เล็งสอบ4พันบัญชีต้องสงสัย

พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมกับธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและ36ธนาคารว่า การดำเนินมาตรการเชิงรุกที่ร่วมกับธปท.ช่วงที่ผ่านมาโดยได้ทำการตรวจสอบธุรกรรมและบัญชีต้องสงสัยว่าเข้าข่ายเป็นการรับจ้างเปิดบัญชี หรือเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด แก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือกระบวนการค้ายาเสพติด การพนันออนไลน์หรือความผิดมูลฐานอื่นๆ ซึ่งเบื้องต้นพบว่ามีบัญชีต้องสงสัยที่เข้าข่ายพฤติการณ์ดังกล่าว จำนวนกว่า 4,000บัญชี โดยจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำการสืบสวนขยายผลเพื่อดำเนินการตามกฎหมายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป
ขณะเดียวกันได้กำหนดมาตรการ เพื่อนำไปปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย 1.ให้ธนาคารเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบ แสดงตนเพื่อทราบข้อเท็จจริงของผู้เปิดบัญชีของลูกค้าต้องแสดงหลักฐาน7ประเภทตั้งแต่ ชื่อ สกุล, วันเดือนปี,เลขประจำตัวประชาชน,ที่อยู่ตามทะเบียนและที่อยู่ปัจจุบัน,อาชีพ สถานที่ทำงาน,ข้อมูลการติดต่อเช่นหมายเลขโทรศัพท์ และลายมือชื่อผู้ทำธุรกรรม

อีกทั้งให้ธนาคารมีการตรวจสอบทางกายภาพ เช่น รูปร่าง หน้าตาว่าตรงกับหลักฐานที่นำมาแสดงตนหรือไม่และขอให้ประสานกรมการปกครองในการติดตั้งโปรแกรม เพื่อตรวจสอบสถานะของบัตรประชาชนว่าเป็นบัตรที่มีการยกเลิกเพิกถอนหรือแจ้งหายไว้หรือไม่

2.ให้ธนาคารกำหนดมาตรการตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในความรับผิดชอบว่าการทำธุรกรรมสอดคล้องกับข้อมูลที่ลูกค้าเปิดบัญชีหรือไม่ โดยหลังจากเปิดบัญชีจะต้องทำการติดต่อไปยังเจ้าของบัญชีตามทะเบียนราษฏร์ เพื่อทำการยืนยันและรับรองสถานะบัญชีดังกล่าว และ3.มาตรการป้องกันปราบปรามการรับจ้างเปิดบัญชี ซึ่งพบว่าช่วง 2-3ปีที่ผ่านมามีบัญชีสะสมต้องสงสัยที่อยู่ในข่ายจำนวนกว่า 4,000บัญชีธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย ออนไลน์ ยาเสพติด ปปง กรมการปกครอง เปิดบัญชี คอลเซ็นเตอร์