เจ้าหนี้ EARTHโผล่ขอรับชำระหนี้ 1.5 แสนล.

15 January 2018


เจ้าหนี้ EARTHโผล่ขอรับชำระหนี้ 1.5 แสนล.

นางสาวชุติมา ปัญจโภคากิจ ตัวแทนบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส ในฐานะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ ( EARTH ) เผยว่า การกำหนดให้เจ้าหนี้ EARTH ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ภายในกำหนดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 มียอดเจ้าหนี้ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทั้งหมด 2,433 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.52 แสนล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สถาบันการเงิน , หนี้ตั๋วแลกเงิน, หนี้หุ้นกู้ , หนี้ที่เกิดจากการค้ำประกันการชำระหนี้ของบริษัท ที่มีต่อสถาบันการเงิน ,หนี้ค่าเสียหาย และหนี้การค้าอื่น ๆ

ทั้งนี้มีเจ้าหนี้หลายรายที่ขอรับชำระหนี้ รวมทั้งเจ้าหนี้ผู้ค้ำประกัน มิได้อยู่ในบัญชีและงบการเงินของ EARTH ผู้ทำแผนจึงได้ยื่นคำโต้แย้งคัดค้านคำขอรับชำระหนี้ดังกล่าว และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร คำขอชำระหนี้ดังกล่าว เพื่อพิจารณาและมีคำสั่งว่าภาระหนี้ควรได้รับชำระหนี้หรือไม่ จำนวนเท่าใดนอกจากนี้ผู้ทำแผนมีระยะเวลาตามกฎหมายในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ 3 เดือน นับจากวันประกาศโฆษณาคำสั่งในราชกิจจานุเบกษา (ภายใน 24 ม.ค. 2561 ) หากยังทำแผนไม่เสร็จ สามารถขยายเวลาต่อศาลได้ 2 ครั้ง ๆ ละ 1 เดือน และหลังจากผู้ทำแผนได้เสนอแผนฟื้นฟูให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว เจ้าพนง.พิทักษ์ทรัพย์ จะส่งแผนฟื้นฟูให้เจ้าหนี้ทุกราย และเรียกประชุมเจ้าหนี้ลงมติรับแผน จากนั้นจึงเสนอแผนต่อศาลล้มละลาย หากศาลเห็นชอบแผน ผู้ทำแผนจะดำเนินการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ต่อไปด้านนายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต.อยู่ระหว่างตรวจสอบ EARTH ขณะเดียวกันกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI ) ก็ยังไม่ได้ขอข้อมูลใด ๆ มายังก.ล.ต. หลังจากที่ธนาคารกรุงไทย พบการปลอมแปลงเอกสารการนำเข้าถ่านหิน มาขอกู้เงินธนาคารกรุงไทยชำระหนี้ เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ ฟื้นฟูกิจการ พิทักษ์ทรัพย์ เจ้าหนี้ อีวาย คอร์ปอเรท