“บิ๊กฉัตร”ประธานประชุมอ.บ.ก.ภ.จัดขบวนพัฒนาภาคใต้

15 January 2018


อนุฯก.บ.ภ.ภาคใต้เห็นชอบการทำแผนงานพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณ 10 โครงการ 119 ล้านบาท ที่ประชุมแนะให้เสริมความเข้มแข็งเกษตรกรยาง-ปาล์มรายย่อย เพิ่มห่วงโซ่คุณค่าประมง และบริหารจัดการน้ำ

15 ม.ค.61- พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 1/2561 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนต่าง ๆ ภายใต้ ก.บ.ภ. เพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการจัดทำแผนและบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย แผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2564 และแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560-2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2559-2560 และ พ.ศ. 2561

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย และการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม 10 โครงการ งบประมาณรวม 119,988,100 บาท ต่อจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบทิศทางการพัฒนาภาคใต้และทิศทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดนในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาของแต่ละภาคและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ ประธานมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการของที่ประชุมฯ รับข้อสังเกตเพิ่มเติมของที่ประชุมเพื่อนำไปปรับปรุงทิศทางการพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยชาวสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน เพิ่มเติมห่วงโซ่คุณค่าด้านการประมงให้ครอบคลุมกิจกรรมต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพิ่มเติมประเด็นด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ตลอดจนน้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และบริโภคอุปโภคให้เพียงพอ รวมทั้งประเด็นการพัฒนาด้านการเกษตร ซึ่งประธานฯ ได้เน้นย้ำว่า ควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้กับเกษตรกร อีกทั้ง ควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาลต่อไป

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแผนงานโครงการของส่วนราชการ ที่จะดำเนินการในการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน โดยได้นำความเห็นที่ประชุม เพื่อไปทบทวนโครงการให้สอดคล้องกับทิศทางภาคต่อไป

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแนวทางการพิจาณาคุณภาพแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2564 ประกอบด้วย (1) ข้อมูลเพื่อการพัฒนา ได้แก่ สภาพทั่วไปและสถานการณ์การพัฒนาองจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (2) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ (3) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา (4) บทวิเคราะห์เกี่ยวกับศักยภาพ โอกาส ปัญหา และอุปสรรค (5) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (6) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา และ (7) ประเด็นการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางการพิจาณาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

ตอนท้ายของการประชุม ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแนวทางการกลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายเลขานุการร่วมฯ ของที่ประชุมฯได้นำไปใช้ในการกลั่นกรองโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และนำเสนอในการประชุมในครั้งต่อไป


พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน