บลจ.พาเหรดปันผล กองทุนหุ้นไทยอู้ฟู่

15 January 2018


4 บลจ.สบช่องหุ้นทะยาน เฮโลปันผลกองทุนหุ้นไทย“กรุงไทย” ประเดิม KTSF-CLMVT

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจนมาอยู่แถว 1,800จุดจึงมีมติจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล (KTSF) สำหรับรอบบัญชีวันที่1กรกฎาคม -31ธันวาคม 2560 ในอัตรา 0.45 บาทต่อหน่วย ขณะที่ผลดำเนินงานย้อนหลังปี2560อยู่ที่16.20% กำหนดปิดสมุดทะเบียนวันที่12มกราคม2561และจ่ายเงินวันที่ 23 มกราคม 2561
นอกจากนี้จ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที ชนิดจ่ายเงินปันผล (KT-CLMVT ClassD)สำหรับรอบบัญชีวันที่28กุมภาพันธ์ -31ธันวาคม 2560 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหน่วย

ชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAMบลจ.บัวหลวงฯ จ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดบัวแก้วปันผล (BKD) ในอัตรา 0.481 บาทต่อหน่วยและกองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล (BSIRICG) อัตรา 0.24 บาทต่อหน่วย จากผลดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม -31ธันวาคม 2560 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับเงินปันผลวันที่ 9 มกราคม 2561 และจ่ายเงินวันที่ 16 มกราคม 2561

ด้านบลจ.ทหารไทยฯ จ่ายเงินปันผลกองทุนเปิด Jumbo Plus ปันผลหุ้นระยะยาวในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วยและกองทุนเปิด Jumbo 25 ปันผลหุ้นระยะยาว ในอัตรา 0.25 บาทต่อหน่วย โดยจ่ายจากงวดบัญชีตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม -31 ธันวาคม 2560ปิดสมุดทะเบียนวันที่10 มกราคม 2561และจ่ายเงินวันที่ 15 มกราคม 2561

บลจ.กสิกรไทยฯ จ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY) ในอัตรา 1.00 บาทต่อหน่วยและกองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล (K-STADE) ในอัตรา 0.55 บาทต่อหน่วย โดยจ่ายจากผลดำเนินงานวันที่1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2560 ซึ่งปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับเงินปันผลวันที่ 3 มกราคม 2561 และจ่ายเงินวันที่ 12 มกราคม 2561

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,331 วันที่ 14 - 17 มกราคม พ.ศ. 2561


หุ้นไทย กองทุน ปันผล