AEONTS เฮ! รูดปรื๊ดหนุน Q3 กำไรพุ่ง 56% ส่วน 9 เดือนทะลุ 2 พันล.

12 January 2018


AEONTA ไตรมาส 3 กำรไสุทธิ 749 ล้านบาท เติบโต 56% ส่วน 9 เดือน กำไรสุทธิ 2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% จากงวดปีก่อน รายได้บัตรเครดิจ สินเชื่อส่าวนบุคคลพุ่ง หนี้สูญลด

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AEONTS แจ้งว่า ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย.2560 มีกำไรสุทธิ 749.78 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 3.00 บาท เพิ่มขึ้น 56% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 479.72 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.92 บาท

ส่วนงวด 9 เดือน ปี 2560 มีกำไรสุทธิ 2,038.39 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 8.15 บาท เพิ่มขึ้น 30% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 1,567.35 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 6.27 บาท

บริษัทฯ ชี้แจงว่า งวดไตรมาส 3 ปี 2560 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลและรายได้จากหนี้สูญได้รับคืน อีกทั้ง การปรับตัวดีขึ้นของต้นทุนทางการเงินและคุณภาพของสินทรัพย์ ตามลำดับ โดยมีรายได้จากงบกรเงินรวมจำนวน 4,677 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 317 ล้านบาท หรือ 7% จากงวดเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้น 3% จากไตรมาสก่อน

ส่วน 9 เดือน มีรายได้จากงบการเงินรวม 13,607 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 467 ล้านบาท หรือ 4% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และมียอดหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจากงบการเงินรวมจำนวน 3,471 ล้านบาท ลดลง 11% จากงวดเดียวกันของปีก่อนและไตรมาส 3 ปี 2560 มีจำนวน 1,185 ล้านบาท ลดลง 13% จากงวดเดียวกันของปีก่อนผลจากคุณภาพของสินทรัพย์ที่ดีขึ้นและสามารถปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บหนี้ได้ดีต่อเนื่อง

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจากจำนวน 2,259 ล้านบาท ณ สิ้นปีบัญชี 2559 เป็น 2,345 ล้านบาท ณ วันที่ 30 พ.ย.2560 คิดเป็นสัดส่วน 3.11% ของยอดลูกหนี้การค้ารวม ทั้งนี้ สัดส่วนลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 3 งวดขึ้นไปต่อลูกหนี้ทั้งหมดคิดเป็น 2.23% ของลูกหนี้การค้ารวม ซึ่งลดลงจาก 2.71% ณ สิ้นปีบัญชีก่อน โดยอัตราส่วนสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มเป็น 140% จาก 126% ณ สิ้นปีบัญชี 2559 สะท้อนให้เห็นความเพียงพอของการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัท

ณ วันที่ 30 พ.ย.2560 บริษัทฯ มีปริมาณรายการลูกค้าใช้บริการสินเชื่อ 3.3 ล้านรายการต่อเดือนและมีจำนวนสมาชิก 2.15 ล้านคน ซึ่งเป็นลูกค้าในกรุงเทพฯ 31% และลูกค้าในต่างจังหวัด 69%


อิออน AEONTS