BFIT ปรับแผนธุรกิจสินเชื่อใหม่รับแยกธุรกิจในกลุ่ม

11 January 2018


BFIT ปรับแผนธุรกิจสินเชื่อให้สอดคล้องแผนแยกธุรกิจใหม่ในกลุ่ม จ้าง`ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014` บริหารสินเชื่อ มูลค่า 3 พันล้านบาท ชงผู้ถือหุ้นอนุมัติ 19 ก.พ.2561

บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BFIT แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2561 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทปรับแผนธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันให้สอดคล้องแผนการแบ่งแยกธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัทและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สินเชื่อรถแลกเงินและสินเชื่อบ้านแลกเงิน หลังจากหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า การให้บริการสินเชื่อบางประเภทตามที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยสินเชื่อบ้านแลกเงินจะต้องเป็นสัญญาเงินกู้ยืมประเภทจดจำนองสำหรับมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 10 ล้านบาท จากเดิมเป็นสัญญาเงินกู้ทั้งหมด

ทั้งนี้ การปรับแผนดำเนินธุรกิจเป็นการเปลี่ยนแปลงก่อนครบกำหนดระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จึงต้องได้รับอนุมัติจาผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจากนี้อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาบริหารจัดการสินเชื่อกับบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด เพื่อรับบริการบริหารจัดการสินเชื่อแบบมีหลักประกันในด้านต่างๆ จากศรีสวัสดิ์ 2014 เพื่อสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันของบริษัท ซึ่งจะครอบคลุมงานบริการด้านสินเชื่อ งานบริการรับชาระหนี้ และงานบริการจัดเก็บหนี้ สัญญาบริการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2560-30 มิ.ย.2562 รวม 2 ปี มูลค่าสัญญาบริการรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,000 ล้านบาท

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 19 ก.พ.2561 โดยแต่งตั้งบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาลงมติในวาระ 3 กาเข้าทำสัญญาบริหารจัดการสินเชื่อกับบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด


BFIT บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์