ตลท.ขีดเส้น EARTH เร่งส่งงบ Q2/60 ภายใน 14 ก.พ.

11 January 2018


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ EARTH เร่งส่งงบการเงินไตรมาส ที่ 2 ปี 2560 ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่า ตามที่บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ยังมิได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด หรือภายในวันที่ 15สิงหาคม 2560 และปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถนำส่งงบการเงินดังกล่าวได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ EARTH เร่งนำส่งงบการเงินดังกล่าว และหากบริษัทยังไม่สามารถนำส่งได้ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯจะประกาศให้หลักทรัพย์ของบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนต่อไป

ทั้งนี้ ตามเกณฑ์เมื่อบริษัทจดทะเบียนนำส่งงบการเงินงวดใดงวดหนึ่งล่าช้าเป็นเวลานานติดต่อกันมากกว่า 6 เดือนตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศว่าบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและจะขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน


ตลท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ EARTH