กสทช.เตือน"ช่อง3HD-ONE"เอาเปรียบผู้บริโภค/ปรับรายการให้เหมาะสม

10 January 2018


กสทช.เตือน"ช่อง3HD-ONE"เอาเปรียบผู้บริโภค/ปรับรายการให้เหมาะสม

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เผยว่า วันนี้ (10 ม.ค. 2561) มติที่ประชุม กสทช. ให้มีคำสั่งตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ผู้ให้บริการ ช่อง 3HD และบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด ผู้ให้บริการช่อง ONE ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ผู้ให้บริการช่อง 3HD มีการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ 5 (9) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 โดยอาศัยเครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ตามมาตรา 31 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553โดยมีการออกอากาศรายการในลักษณะที่จัดให้มีข้อความหรือข้อมูล ซึ่งมีขนาดพื้นที่รวมกันเกินหนึ่งในแปดของขนาดพื้นที่หน้าจอโทรทัศน์ ในวันที่ 1 พ.ย. 2560 ในช่วงเวลา 15.45-17.00 น. อันเป็นการรบกวนการรับชมรายการของผู้บริโภคโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร พร้อมทั้ง มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณา และคำสั่งให้ระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ของบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ช่อง 3HD ให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ระดับชาติ ที่ช่อง 3HD ใช้ในออกอากาศเพื่อทราบ และให้มีหน้าที่ติดตาม กำกับดูแล ไม่ให้ช่อง 3 HD มีการกระทำอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอีก

ส่วนบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ผู้ให้บริการช่อง ONE ให้ปรับเปลี่ยนการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ รู้ไหมใครโสด จากระดับ ท (รายการที่เหมาะสมสำหรับผู้ชมทุกวัย) เป็นระดับ น 13 (รายการที่เหมาะสมกับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปี ควรได้รับคำแนะนำ) เพื่อให้เป็นไปตามภาคผนวก ก ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ตามประกาศ กสทช. ดังกล่าวพร้อมทั้ง ให้บริษัทฯ แสดงข้อความเตือนขณะออกอากาศรายการ เพื่อให้ผู้ชมได้รับทราบว่าเนื้อหารายการดังกล่าวเป็นเพียงบทบาทสมมติที่ใช้ในการแสดงตามบริบทของรายการเท่านั้น และให้บริษัทฯ ใช้ความระมัดระวังในการนำเสนอเนื้อหารายการ เพื่อไม่ให้มีการเหยียดหยามสตรีในลักษณะที่ให้ผู้หญิงเป็นเครื่องมือในการยั่วยวนผู้ชาย

ทั้งนี้ หากทั้งสองบริษัทยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม กสทช. มีอำนาจปรับทางปกครองต่อไป

นายฐากร กล่าวต่อว่า สำหรับเรื่องการขึ้นทะเบียนโดรนที่ครบกำหนด 90 วัน เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561 นั้น วันนี้ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินสำหรับการใช้งานเป็นการทั่วไป (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) และมอบหมายให้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

นั่นคือหลังจากที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ผู้ใช้โดรนที่ มีคลื่นความถี่ 433.05-434.79 MHz กำลังส่งไม่เกิน 10 มิลลิวัตต์ คลื่นความถี่ 2400-2500 MHz กำลังส่งไม่เกิน 100 มิลลิวัตต์ และ คลื่นความถี่ 5725-5850 MHz กำลังส่งไม่เกิน 1000 มิลลิวัตต์ ไม่จำเป็นต้องมาขออนุญาตใช้แต่ต้องมาขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน กสทช. ส่วนผู้นำเข้าโดรนต้องขอนำเข้าทุกกรณี ไม่ว่าจะมีกำลังส่งเท่าใด และสำหรับผู้ค้าต้องขอใบอนุญาตค้าวิทยุคมนาคม และต้องแจ้งบัญชีเครื่องว่ามีเครื่องรุ่นไหนที่อยู่ที่ร้านบ้าง สำหรับผู้ที่ซื้อโดรนมาใช้ เมื่อซื้อมาแล้วถ้าคลื่นความถี่กำลังส่งไม่สูงเกินที่กำหนดไว้ข้างต้น ไม่ต้องขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ แต่ถ้าเกินต้องแก้ไขกำลังส่งให้เป็นไปตามที่กำหนด 

ในส่วนของผู้ที่มีโดรนอยู่ในครอบครอง หรือใช้งาน ก่อนประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ และไม่ได้มาขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 9 ม.ค. 2561 ตามคำสั่ง กสทช. เรื่อง การขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ถือว่ามีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ยอดขึ้นทะเบียนโดรนทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 9 ม.ค. 2561 มียอดขึ้นทะเบียนโดรนรวมทั้งสิ้น 8,943 เครื่อง แยกเป็นขึ้นทะเบียนที่สำนักงาน กสทช. 8,219 เครื่อง และขึ้นทะเบียนที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จำนวน 706 เครื่อง และขึ้นทะเบียน ณ สถานีตำรวจ 18 เครื่องกสทช บีอีซี โดรน จีเอ็มเอ็ม ออกอากาศ