ครม.อนุมัติจัดตั้งทุนหมุนเวียน 3 กองทุน

9 January 2018


ครม.อนุมัติจัดตั้งทุนหมุนเวียน 3 กองทุน

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) (9 ม.ค. 61) รับทราบความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งทุนหมุนเวียน ของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม)

โดยกองทุนสิ่งแวดล้อมนั้น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อให้เงินอุดหนุนหรือให้กู้ยืมในการจัดระบบบำบัดและกำจัดมลพิษ หรือดำเนินการกรณีฉุกเฉินเกิดการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษ ซึ่งมีข้อสังเกตุว่าที่มาของเงินอุดหนุนอาจไม่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง
ส่วนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เสนอโดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทางทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ซึ่งมีข้อสังเกตุว่าเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจะจัดสรรให้เป็นรายปี กองทุนฯ ควรเสนอขอรับการจัดสรรตามความจำเป็นและเป็นไปตามกำลังเงินของแผ่นดิน โดยให้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น เช่น กยศ.

ขณะที่กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เสนอโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.กองทุนประชารัฐฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมอย่างครบวงจร สำหรับผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร ซึ่งมีข้อสังเกตุว่าควรกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินกองทุนให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯการศึกษา ครม. ประชารัฐ สิ่งแวดล้อม กองทุน ทุนหมุนเวียน