"ประทีป ตั้งมติธรรม"เก็บหุ้น MK เพิ่มขยับถือ 10.04%

9 January 2018


ก.ล.ต.ได้รับแจ้งจาก "ประทีป ตั้งมติธรรม" ได้มาหุ้น MK สัดส่วน 0.06% หนุนถือหุ้นเพิ่มเป็น 10.04%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนาย ประทีป ตั้งมติธรรม แจ้งได้มาหุ้นของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) หรือ MK เมื่อวันที่ 5 ม.ค.2561 จำนวน 0.06% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.04% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


มั่นคงเคหะการ ประทีป ตั้งมติธรรม MK