กสร. จับมือ อปท. ลุยเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานสู่ท้องถิ่น

8 January 2018


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บูรณาการร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานสู่ระดับท้องถิ่น มุ่งคุ้มครองความปลอดภัยคนทำงานอย่างทั่วถึง ลดการเกิดอุบัติเหตุ และโรคจากการทำงาน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย โดยบูรณาการผ่านกลไกประชารัฐ มุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคจากการทำงานตามโครงการ Safety Thailand ซึ่งที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ แต่เพื่อให้การคุ้มครองดูแลคนทำงานครอบคลุมทุกภาคส่วน กสร. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงานลงสู่ระดับท้องถิ่น โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภายใต้โครงการ “เสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานสู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน” โดยส่งเสริมให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนความปลอดภัยอาชีวอนามัยประเทศไทยระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้ อปท. มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามพรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 รวมไปถึง      การกำกับดูแลผู้รับเหมางานก่อสร้าง ผู้รับเหมางานทั่วไปในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน สร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่แรงงานภาคเกษตร แรงงานนอกระบบ และผู้รับงานไปทำที่บ้าน และมุ่งส่งเสริมการสร้างเครือข่าย “ท้องถิ่นร่วมใจ แรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี”

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ กสร. ได้มุ่งส่งเสริมให้ อปท. มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตามมาตรฐาน หรือมีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยฝึกอบรมในพื้นที่ของอปท. ได้รับใบอนุญาตให้ฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นจากกสร. แล้ว 337 แห่ง   มีประชาชนที่เกี่ยวข้อง 13,744,665 คน จากจำนวนอปท.ทั่วประเทศ 7,852 แห่ง ทั้งนี้ กสร. จะเร่งขยายความร่วมมือ และขับเคลื่อนการดำเนินงานลงสู่ระดับท้องถิ่นและชุมชนให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย มีความปลอดภัยในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน


 


อปท. การทำงาน ความปลอดภัย กสร. ท้องถิ่น