การรถไฟฯเข้มลุยจัดระเบียบตลาดนัดจตุจักร

7 January 2018


การรถไฟฯ ส่งเจ้าหน้าที่จัดระเบียบตลาดนัดจตุจักรฯ ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ค้าที่ฝ่าฝืนระเบียบ ตามแผนการพัฒนาก้าวเข้าสู่ Digital Chatuchak Weekend Market 4.0

นายฉัตรชัย แสงโชติ รองหัวหน้าคณะทำงานกฎหมายและจัดระเบียบการบริหารพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ในตลาดนัดจตุจักร เพื่อสร้างความเข้าใจ และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรของการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 แก่ผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดระเบียบแผงค้าต่างๆ ที่มีมากกว่า 11,000 แผงค้า การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในตลาดอย่างเป็นระบบ การอำนวยความสะดวกในการซื้อขาย ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาตลาดนัดจตุจักรเข้าสู่ Digital Chatuchak Weekend Market 4.0 นอกจากจะเป็นแหล่งจับจ่ายซื้อของของนักท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นเสมือนแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของเมืองไทย ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 200,000 คน ทำให้เกิดรายได้เข้าสู่ประเทศ และเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วยทั้งนี้มาตรการของการจัดระเบียบ จะดำเนินการอย่างเข้มงวดโดยจะเริ่มดำเนินการให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป อาทิ ผู้เช่าหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการค้าต้องมีการติดบัตรประจำตัว ห้ามวางสินค้าหรือ ยึดสิ่งของล้ำแผงที่ตนเองจำหน่ายอยู่ เกินขอบเขตที่กำหนด เพื่อไม่ให้เป็นการกีดขวางผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยว ห้ามติดตั้ง แขวน หรือห้อยป้ายใด ๆ รวมทั้งเดินเร่โฆษณา เชิญชวนนอกแผงจำหน่าย เกินของเขตที่กำหนดก่อนได้รับอนุญาต ห้ามกระทำการอื่นใดที่อาจทำให้เกิดเหตุรำคาญ เกิดมลพิษเป็นอันตราย หรือการระบาดของโรคติดต่อ ห้ามจำหน่ายบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปภายในบริเวณแผงค้า หรือพื้นที่อื่น ๆ นอกเหนือจากพื้นที่ที่กำหนด ห้ามจำหน่ายสินค้าละเมิดสิทธิทางปัญญา ผู้เช่าและผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการค้าในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเช่า กฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

โดยนายฉัตรชัย เผยว่า ระเบียบฯ ดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากผู้ประกอบการค้าหลายกลุ่มยังไม่ทราบถึงรายละเอียดที่ชัดเจน จึงจำเป็นที่ต้องให้เจ้าหน้าที่ของการรถไฟฯ ลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจ ให้ข้อมูล ประชาสัมพันธ์แนะนำ และแจกเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เตรียมตัว ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ และหลังจากนั้นจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทันทีกับผู้ประกอบการขายสินค้าที่ปฏิบัติผิดระเบียบ โดยไม่มีข้อยกเว้นการจัดระเบียบดังกล่าวถือเป็นการปรับภูมิทัศน์ในตลาด วางระบบของร้านค้าให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย ดังนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้ขอความร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการทุกรายให้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย นักท่องเที่ยว ตลาดนัด จตุจักร แผงค้า