'สมคิด' จี้ 'ธ.ก.ส.' ลดดอกเบี้ย! เหลือ 5% เท่าแบงก์พาณิชย์

5 January 2018


 

”สมคิด”ย้ำ นโยบายกระจายรายได้สู่เกษตรกรทั้งประเทศ พร้อมแก้ปัญหาหนี้นอกระบบแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน และเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง จี้ธ.ก.ส.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยจาก 7% เป็น 5% เท่าแบงก์พาณิชย์

 

เว็บไซต์ www.thaigov.go.th เผยแพร่ข่าวว่า เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 24 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร ธ.ก.ส. โดยมี นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ให้การต้อนรับโอกาสนี้ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ได้กล่าวรายงานถึงวิสัยทัศน์ ธ.ก.ส. ว่า เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มีความมั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย และให้บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โดยมีพันธกิจประกอบด้วย การให้บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมุ่งมั่นการเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร โดยความร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนาการบริหารและการจัดการทรัพยากร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร ชุมชน สถาบันเกษตรกร และองค์กรการสร้างชุมชนอย่างเกื้อกูล แบ่งปันและเป็นธรรม ขณะเดียวกันมีการบริหารจัดการเงินทุนให้เพียงพอ พร้อมส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนยึดมั่นในการสร้างคุณค่าร่วมกันที่สมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวมอบนโยบายแก่ ธ.ก.ส. โดยเน้นย้ำการเป็นพี่เลี้ยงที่ดีแก่เกษตรกรในการใช้สินเชื่อเพื่อการเกษตรอย่างคุ้มค่า ขณะเดียวกันมีการบริหารจัดการเพื่อลดภาระหนี้สิ้นให้แก่เกษตรอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมโครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่ง ธ.ก.ส. บริหารจัดการเป็นที่พึงพอใจของเกษตร ส่งผลให้มีรายได้มากขึ้น โครงการหมู่ยิ้มที่จังหวัดน่าน อีกทั้ง มีการขยายผลโครงการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้มีราคาสูงขึ้น สร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกร ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้แนะนำให้ ธ.ก.ส. มีโครงการผ่านเครือข่ายประชารัฐให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสแก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังเช่น โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ ที่จังหวัดกระบี่ โดยให้มีการขยายผลไปทั่วทุกพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดต่อไป

รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำในตอนท้ายของการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ว่า เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรได้ดียิ่งขึ้น ได้แนะนำ ธ.ก.ส. ในประเด็นอัตราดอกเบี้ยของ ธ.ก.ส. ในปัจจุบันที่อยู่ในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ควรให้ลดลงอยู่ในระดับเดียวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์อยู่ที่อัตราร้อยละ 5 ต่อปี


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบาย