ไทยนิปปอน สตีลฯ เดินหน้ารับผิดชอบสังคม

5 January 2018


หนึ่งแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ คือ การดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านเสาหลัก 5 ด้าน คือ 1. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการ 2. ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน 3. ส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 4. การดูแลสิ่งแวดล้อม และ 5. การดูแลชุมชน

“สมชัย สามพี่น้อง” เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท ไทยนิปปอน สตีล บอกว่า ความยั่งยืนที่แท้จริงเกิดขึ้นไม่ได้ หากผู้ประกอบการไม่ดูแลสังคม ดังนั้น ไทยนิปปอน สตีลฯ จึงมีแนวทางในการดูแลสังคมด้วยรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เช่น การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550 เพื่อสนับสนุนให้คนพิการสามารถดูแลตัวเองได้ ลดการพึ่งพาและการเป็นภาระของผู้ดูแล พร้อมสร้างให้เกิดความเท่าเทียมในแง่ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

โครงการเกี่ยวกับผู้พิการ ที่ ไทยนิปปอน สตีล ดำเนินการไปแล้ว มีทั้งการสนับสนุนด้านการเงิน การให้ความรู้ และส่งเสริมอาชีพ อาทิ การปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานสงเคราะห์คนพิการ และทุพพลภาพบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การสร้างเตาเผาขยะไร้มลพิษ ณ สถานสงเคราะห์คนพิการ และทุพพลภาพบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การทำโรงเพาะเห็ด ณ พื้นที่ อบต.บึงบา จ.ปทุมธานี เพื่อการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่ผู้พิการ และผู้ดูแล และร้านกาแฟที่ดำเนินการโดยผู้พิการ ที่ตลาดกรมชลประทาน และ ที่ ยู เซ็นเตอร์ ซ.จุฬาลงกรณ์ 42

ส่วนโครงการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน มีการมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง และจัดตั้งห้องสมุด ที่โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ นอกจากนี้ ยังทำโครงการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในชุมชน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการ “สูงวัย ไร้ทุกข์” มีการจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกป่าชายเลน ที่เกาะนก ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

สำหรับการดูแลชุมชน ไทยนิปปอน สตีล ได้นำแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้ด้วยการจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ที่ โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ด้วยความหวังที่จะให้ศูนย์ดังกล่าว เป็นแหล่งความรู้ และเผยแพร่แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เยาวชน และชุมชน

โครงการต่างๆ เหล่านี้ จะมี การต่อยอด และสานต่ออย่างยั่งยืน เพื่อทำให้ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งธุรกิจของไทยนิปปอน สตีล เดินหน้าไปได้อย่างยั่งยืน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,328 วันที่ 4 - 6 มกราคม พ.ศ. 2561