ไทยนิปปอน สตีลฯ เดินหน้ารับผิดชอบสังคม

5 January 2018


หนึ่งแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ คือ การดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านเสาหลัก 5 ด้าน คือ 1. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการ 2. ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน 3. ส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 4. การดูแลสิ่งแวดล้อม และ 5. การดูแลชุมชน

MP20-3328-1B
“สมชัย สามพี่น้อง” เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท ไทยนิปปอน สตีล บอกว่า ความยั่งยืนที่แท้จริงเกิดขึ้นไม่ได้ หากผู้ประกอบการไม่ดูแลสังคม ดังนั้น ไทยนิปปอน สตีลฯ จึงมีแนวทางในการดูแลสังคมด้วยรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เช่น การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550 เพื่อสนับสนุนให้คนพิการสามารถดูแลตัวเองได้ ลดการพึ่งพาและการเป็นภาระของผู้ดูแล พร้อมสร้างให้เกิดความเท่าเทียมในแง่ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

MP20-3328-B
โครงการเกี่ยวกับผู้พิการ ที่ ไทยนิปปอน สตีล ดำเนินการไปแล้ว มีทั้งการสนับสนุนด้านการเงิน การให้ความรู้ และส่งเสริมอาชีพ อาทิ การปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานสงเคราะห์คนพิการ และทุพพลภาพบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การสร้างเตาเผาขยะไร้มลพิษ ณ สถานสงเคราะห์คนพิการ และทุพพลภาพบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การทำโรงเพาะเห็ด ณ พื้นที่ อบต.บึงบา จ.ปทุมธานี เพื่อการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่ผู้พิการ และผู้ดูแล และร้านกาแฟที่ดำเนินการโดยผู้พิการ ที่ตลาดกรมชลประทาน และ ที่ ยู เซ็นเตอร์ ซ.จุฬาลงกรณ์ 42

MP20-3328-4B
ส่วนโครงการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน มีการมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง และจัดตั้งห้องสมุด ที่โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ นอกจากนี้ ยังทำโครงการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในชุมชน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการ “สูงวัย ไร้ทุกข์” มีการจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกป่าชายเลน ที่เกาะนก ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

MP20-3328-3B
สำหรับการดูแลชุมชน ไทยนิปปอน สตีล ได้นำแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้ด้วยการจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ที่ โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ด้วยความหวังที่จะให้ศูนย์ดังกล่าว เป็นแหล่งความรู้ และเผยแพร่แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เยาวชน และชุมชน

โครงการต่างๆ เหล่านี้ จะมี การต่อยอด และสานต่ออย่างยั่งยืน เพื่อทำให้ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งธุรกิจของไทยนิปปอน สตีล เดินหน้าไปได้อย่างยั่งยืน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,328 วันที่ 4 - 6 มกราคม พ.ศ. 2561
ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว-9