ซีพีเอฟรับรางวัลรายงานความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

19 December 2017


นายรพี สุจริตกุล  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย มอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 (Sustainability Report Awards 2017) ประเภทรางวัลดีเด่น ให้แก่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ โดยมีนายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซีพีเอฟได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แสดงถึงความมุ่งมั่นในการเปิดเผยข้อมูลกลยุทธ์การดำเนินงาน แนวทางการบริหารจัดการ ตลอดจนผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social, and Governance :ESG) อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทุนและตลาดทุนไทย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท