“FN”รุกช่องทางขายออนไลน์ ควบเดินหน้าปรับปรุงและขยายสาขา ยึดหัวเมืองเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

19 December 2017


‘‘เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท’’ เตรียมรุกช่องทางขายออนไลน์ พร้อมเดินหน้าปรับปรุง และขยายสาขา ยึดเส้นทางสายหลักหัวเมื องเศรษฐกิจ และท่องเที่ยว ตั้งเป้ารายได้ปี 61 ฟื้นตัว

นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนานายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) หรือ FN เปิดเผยว่า ในปี 2561 บริษัทฯเตรียมที่จะขยายช่ องทางขายผ่านช่องทางออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้ อสินค้าผ่านทางหน้าจอคอมพิ วเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือได้อย่ างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่ องทางในการเข้าถึงลูกค้าได้ มากยิ่งขึ้น รวมถึงบริษัทฯ อยู่ในระหว่างพิจารณาการขายสิ นค้าผ่านช่องทางการจำหน่ายโฮมช็ อปปิ้ง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่ างการเจรจากับพันธมิตร ซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่ วงก่อนสิ้นปีนี้

“ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายสาขาอย่างต่ อเนื่องในอนาคต โดยจะเน้นการขยายสาขาในพื้นที่ ที่มีศักยภาพในการเติบโต และมีการขยายตัวของชุมชน เศรษฐกิจ รวมถึงนักเดินทาง และนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทั่ วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมถึงการปรับปรุงพื้นที่ สาขาเดิมที่เปิดให้บริการแล้ วเพื่อให้มีความทันสมัย บริการที่หลากหลาย เช่น พื้นที่ร้านอาหาร พื้นที่พักผ่อนที่สามารถดึงดู ดลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้ าให้เพิ่มสูงขึ้น พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าที่เป็ นนักเดินทาง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศให้มากขึ้นอีกด้วย

ปัจจุบันบริษัทมีจำนวนสาขาทั้ งสิ้น 10 สาขา ได้แก่ สาขาเพชรบุรี สาขากาญจนบุรี สาขาพัทยา สาขาปากช่อง สาขาสิงห์บุรี สาขาหัวหิน สาขาศรีราชา สาขาพระนครศรีอยุธยา สาขาหาดใหญ่ และสาขาฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นสาขาที่เปิดให้บริ การเป็นสาขาล่าสุด โดยบริษัทฯ คาดว่าในปี 2561 รายได้รวมจะสามารถกลับมาฟื้นตั วได้ จากการเปิดสาขาที่เพิ่มขึ้น และภาพรวมเศรษฐกิจที่คาดว่าจะมี แนวโน้มที่ดีขึ้นจากในปีนี้” นายเบญจ์เยี่ยมกล่าว


ขยายสาขา ออนไลน์ เอฟเอ็น