มั่นใจกม.แข่งขันฯไม่ใช่เสือกระดาษจ่อชงแผนต่อครม.ปี61

18 December 2017


พาณิชย์มั่นใจกม.แข่งขันฯเป็นมากกว่าเสือกระดาษ เตรียมเสนอแผนงานต่อครม.ปีหน้า

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะรักษาการประธานกรรมการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ครั้งที่ 2 / 2560 ว่า หลังจากพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 2560 ขณะนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการตั้งสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ และสรรหาคณะกรรมการ (บอร์ด) แข่งขันทางการค้าให้แล้วเสร็จตามกฎหมายใหม่ดังกล่าว จากปัจจุบันมีบอร์ดรักษาการอยู่ และเพื่อให้การจัดตั้งสำนักงานและการทำงานเสร็จสมบูรณ์ ทั้งการจัดทำอนุบัญญัติที่เป็นกฎหมายระดับรอง เช่น การป้องกันการผูกขาดเพื่อทำการค้าให้เป็นธรรม รวมถึงจัดทำแผนงานและยุทธศาสตร์ การจัดโครงสร้างองค์กร การจัดหาบุคลากร ค่าตอบแทน และการจัดทำงบประมาณ ซึ่งเรื่องเหล่านี้จะเร่งจัดทำเป็นแผนเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาภายในต้นปี 2561

“กฎหมายแข่งขันทางการค้า บอร์ด และสำนักงานแข่งขันทางการค้า นับเป็นส่วนสำคัญจากนี้ของประเทศที่จะทำให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้ไม่ได้หารือถึงการร้องเรียนประเด็นทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม”นายสนธิรัตน์กล่าว

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร

 

ด้านนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนยุทธศาสตร์การทำงานด้านการแข่งขันทางการค้า ซึ่งแบ่งงานเป็น 2 ส่วนหลัก คือ การบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งมีข้อกฎหมายแข่งขันทางการค้าอยู่แล้ว กับการป้องปรามพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรม โดยเน้นสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ให้เกิดความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้ รวมถึงร่วมมือกับพันธมิตรในการช่วยดูแลการค้าที่ไม่เป็นธรรม เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในการจัดทำแผนดังกล่าวทำให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)

“สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า มีเป้าประสงค์เพื่อเป็นองค์กรสำคัญดูแลการค้าให้เป็นธรรม และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ จากเดิมที่ผ่านมาองค์กรนี้ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพได้ เป็นเพียงเสือกระดาษ”นายบุณยฤทธิ์กล่าวกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน องค์กรอิสระ แข่งขันทางการค้า การผูกขาด