ครม.อนุมัติหลักการสร้างความเป็นกลางทางภาษีกรณีผลตอบแทนฝากเงินตามหลักอิสลาม

12 December 2017


ครม.อนุมัติหลักการมาตรการสร้างความเป็นกลางทางภาษี กรณีผลตอบแทนจากการฝากเงินตามหลักอิสลาม

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) (12 ธ.ค. 60) อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ.... และร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่...) พ.ศ.... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร รวม 2 ฉบับ (มาตรการสร้างความเป็นกลางทางภาษี กรณีผลตอบแทนจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลาม) ตามการเสนอของกระทรวงการคลังโดยเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผลตอบแทนเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้สอดคล้องกับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผลตอบแทนจากเงินฝากประเภทดังกล่าวของสถาบันการเงินอื่น

สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ.... เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 301) พ.ศ.2539 โดยเพิ่มเติมการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผลตอบแทนที่ได้รับจากเงินฝากตามหลักการของศาสนาอิสลามกับธนาคารในราชอาณาจักร ซึ่งจะต้องฝากเงินเป็นรายเดือนติดต่อกันมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือนนับแต่วันที่เริ่มฝาก โดยมียอดเงินฝากแต่ละคราวเท่ากัน แต่ไม่เกิน 25,000 บาท/เดือน และรวมแล้วทั้งหมดต้องไม่เกิน 600,000 บาท ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนดนอกจากนี้ สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่...) พ.ศ.... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เป็นการแก้ไขเพิ่มกฎกระทรวง ฉบับที่ 200 (พ.ศ.2538) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และกฎกระทรวง ฉบับที่ 250 (พ.ศ.2548) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ดังนี้

1. เพิ่มเติมการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผลตอบแทนที่ได้รับจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลามกับธนาคารในราชอาณาจักร ที่มีลักษณะทำนองเดียวกันกับเงินฝากประเภทออมทรัพย์ เฉพาะกรณีได้รับผลตอบแทนดังกล่าว และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรประเภทออมทรัพย์ รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000 บาทตลอดปีภาษี

2. เพิ่มเติมการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผลตอบแทนที่ได้รับจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลามกับธนาคารในราชอาณาจักร ที่มีลักษณะทำนองเดียวกันกับเงินฝากประจำที่มีระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แต่เมื่อรวมกับผลตอบแทนดังกล่าวทุกประเภทหรือดอกเบี้ยเงินฝากประจำทุกประเภทแล้ว ต้องไม่เกิน 30,000 บาทตลอดปีภาษี และได้รับผลตอบแทนดังกล่าวหรือดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ภาษี เงินฝากออมทรัพย์ อิสลาม