ทริสคงเครดิตองค์กร-หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ CPF ระดับ A+

12 December 2017


"ทริส" คงเครดิตเรทติ้่งองค์กร-หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน วงเงิน 1.2 หมื่นล้านบาท ที่ระดับ A+ แนวโน้มเครดิต "คงที่"

บริษัท ทริสเรทติ้ง ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ที่ระดับ “A+” และคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนไม่มีประกันและไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Hybrid Debentures) ของบริษัทที่ระดับ “A-” ใน
ขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 12,000 ล้านบาท ที่ระดับ “A+”

อันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ของบริษัทยังคงสะท้อนถึงสถานะความเป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ตลอดจนการมีฐานการผลิตในหลายประเทศ การมีสินค้าและตลาดที่หลากหลาย กลยุทธ์ที่เน้นการสร้างผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคที่มีตราสัญลักษณ์ และความยืดหยุ่นทางการเงิน อย่างไรก็ตาม จุดแข็งดังกล่าวถูกลดทอนลงบางส่วนจากแผนการลงทุนขยายธุรกิจขนาดใหญ่ของบริษัท ตลอดจนความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์และราคาธัญพืชซึ่งเป็นวัตถุดิบ รวมทั้งความเสี่ยงจากโรคระบาดและการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของประเทศผู้นำเข้า

อย่างไรก็ตามในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 ผลการดำเนินงานของบริษัทอ่อนแอลง จากการลดลงอย่างมากของราคาสัตว์บกในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ตลอดจนการฟื้นตัวของธุรกิจกุ้งที่เป็นไปอย่างเชื่องช้า แม้ว่าธุรกิจสัตว์น้าในต่างประเทศของบริษัทจะปรับตัวดีขึ้น แต่ไม่เพียงพอที่จะชดเชยผลกระทบ
จากการลดลงของราคาสัตว์บกทั้งในและต่างประเทศ ขณะที่อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของบริษัทเท่ากับ 5.7% ลดลงจากระดับ 9.5% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะเดียวกันกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายของบริษัทลดลง 26.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมาอยู่ที่ระดับ 29,422 ล้านบาท

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงความคาดหมายว่าบริษัทจะยังคงสามารถรักษาสถานะผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเอาไว้ได้นอกจากนี้การเป็นบริษัทที่มีความหลากหลายทั้งในด้านของการดำเนินงาน สินค้าและตลาดน่าจะช่วยลดความเสี่ยงที่
เกิดจากความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์ในธุรกิจฟาร์มซึ่งมีลักษณะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์และความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคได้บางส่วน

อันดับเครดิตมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นหากบริษัทมีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแรงขึ้นมาก ในขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่มกระแสเงินสดส่วนเกินสำหรับรองรับการชำระหนี้อย่างมีนัยสำคัญได้อย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกัน อันดับเครดิตอาจถูกปรับลดลงได้หากบริษัทมีการซื้อกิจการโดยใช้เงินกู้จำนวนมากซึ่งจะส่งผลให้ฐานะการเงินอ่อนแอลงและทำให้กระแสเงินสดส่วนเกินสำหรับรองรับการชำระหนี้ลดลง


CPF หุ้นกู้ ทริสเรทติ้ง