กรธ.ชี้สถานะการอยู่ต่อตุลาการศาลรธน.เป็นอำนาจสนช.พิจารณา

6 December 2017


โฆษก กรธ. เผย ที่ประชุมมีมติไม่ส่งความเห็นเพิ่มเติมกรณีการดำรงอยู่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ... ระบุ สถานะการอยู่ต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจ สนช. พิจารณา

นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) 

นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แถลงความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ... ที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ ว่า ภายหลัง กรธ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้แทน กรธ. ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการวิสามัญวิสามัญฯ ได้ชี้แจงเหตุผลและข้อห่วงกังวลของ กรธ. ในประเด็นต่างๆ ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และในชั้นการพิจารณาของ สนช.ในวาระ 2 และ 3 อย่างชัดเจนแล้ว โดยเฉพาะกรณีการดำรงอยู่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ที่ในการประชุม สนช.ได้มีการปรับแก้ประเด็นวาระการดำรงตำแหน่งของ 5 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่พ้นตำแหน่งไปแล้วแต่ยังปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้อยู่ในตำแหน่งจนมีการประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป รวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยในส่วนที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ว่าขึ้นอยู่กับการกำหนดเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามที่ สนช. เห็นชอบไว้ ดังนั้น กรธ. จึงไม่มีความเห็นเพิ่มเติมอีก

นายอุดม กล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีข้อกังวลเรื่องอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญสามารถออกมาตรการหรือวิธีการใดๆ เป็นการชั่วคราว ก่อนการวินิจฉัยและออกคำสั่งไปยังหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างร้ายแรง ว่า กรณีดังกล่าวมีทั้งประเด็นที่อาจจะเป็นข้อสุ่มเสี่ยงและอาจเป็นข้อดี เพราะร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ผ่านจาก สนช. ได้เขียนกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและสถานการณ์ต่าง ๆ ให้รอบคอบก่อนออกวิธีการหรือมาตรการชั่วคราว ดังนั้น กรธ.จึงเห็นว่า แม้จะมีข้อห่วงกังวลเรื่องของการใช้อำนาจศาลอาจกระทบกับความขัดแย้งทางการเมืองในอนาคต แต่ในการพิจารณาก็ตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ


สนช. กรธ. อุดม รัฐอมฤต ตุลาการศาลรธน.