ค้าต่างประเทศแนะรง.ยาสูบหาหลักฐานเสียหายก่อนยื่นขอตอบโต้บุหรี่นำเข้าดั๊มราคา

6 December 2017


กรมการค้าต่างประเทศชี้โรงงานยาสูบ สามารถยื่นขอให้ดำเนินการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดของบุหรี่นำเข้าได้ โดยแสดงข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีการทุ่มตลาดและเกิดความเสียหายจากการทุ่มตลาด

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าโรงงานยาสูบได้เข้ามาหารือกับกรมการค้าต่างประเทศ ในประเด็นที่เป็นผลสืบเนื่องจากการบังคับใช้ภาษียาสูบใหม่เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งโรงงานยาสูบได้เสียส่วนแบ่งการตลาดให้บุหรี่นำเข้า ทำให้รายได้ลดลงเนื่องจากการปรับโครงสร้างภาษีดังกล่าวส่งผลให้บุหรี่ที่ผลิตและขายในประเทศมีราคาสูงกว่าบุหรี่นำเข้าจากต่างประเทศโดยกรณีดังกล่าวเป็นการเข้าใจผิดว่าการลดราคาของบุหรี่นำเข้าเป็นการทุ่มตลาด เนื่องจากสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขายแข่งขันในราคาที่ต่ำกว่าสินค้าไทย ทั้งนี้การทุ่มตลาดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาจากราคาบุหรี่ที่ส่งออกมายังไทยจะต้องต่ำกว่าราคาบุหรี่ชนิดเดียวกันที่ขายอยู่ในประเทศผู้ผลิต ไม่ได้ดูแค่การขายต่ำกว่าราคาในไทยอย่างที่เข้าใจกัน ซึ่งในการเข้ามาหารือกับกรมการค้าต่างประเทศ โรงงานยาสูบไม่มีเอกสารหลักฐานใดๆ ที่บ่งชี้ว่ามีการทุ่มตลาดในสินค้านี้

ซึ่งกรมฯ ได้อธิบายหลักการเบื้องต้นของการพิจารณากำหนดใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด โดยโรงงานยาสูบจะกลับไปพิจารณาอีกครั้งถึงความเสียหายที่ได้รับว่า มีผลจากการทุ่มตลาดหรือปัจจัยอื่นๆ อย่างการปรับโครงสร้างภาษียาสูบหรือไม่อย่างไร ซึ่งถ้าโรงงานยาสูบเห็นว่าบุหรี่นำเข้ามีการทุ่มตลาดและเสียหายจากการทุ่มตลาดดังกล่าวก็สามารถยื่นคำขอให้ดำเนินการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด โดยสามารถแสดงข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีการทุ่มตลาด และโรงงงานยาสูบมีความเสียหายจากสินค้าทุ่มตลาดต่อกรมการค้าต่างประเทศได้ 


โรงงานยาสูบ บุหรี่ โครงสร้างภาษี