ตลาดฯ รับหน่วยลงทุน WHAPF แปลงสภาพเข้า WHART ซื้อขาย 7 ธ.ค.

6 December 2017


ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหน่วยลงทุนเพิ่มทุนกองทรัสต์ WHART ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยกองทุนอสังหาริมทรัพย์ WHAPF แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ เคาะซื้อขาย 7 ธ.ค.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) จำนวน 991,835,172 หน่วย ซึ่งจัดสรรรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (WHAPF) จากการแปลงสภาพกองทุนเป็นกองทรัสต์ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันที่ 7 ธ.ค.2560

ทั้งนี้ หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ WHART มาจากการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ WHART ให้แก่ผู้ถือหน่วย WHAPF ที่มีรายชื่อในวันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 28 พ.ย. 2560 ในอัตราการสับเปลี่ยน (Swap ratio) 1 หน่วย WHAPF ต่อ 1.0562 หน่วย WHART

ขณะเดียวกันตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหลักทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (WHAPF) ออกจากตลาดตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค.2560 หลังแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ WHART


ตลาดหลักทรัพย์ฯ WHART WHAPF