ครม.เห็นชอบแผนเลิกโควตาน้ำตาลทราย

5 December 2017


พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ พร้อมด้วยพ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (4ธ.ค.60) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จำนวน 1 ฉบับ และร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จำนวน 3 ฉบับ  รวม 4 ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ประกอบด้วย แนวทางการบริหารจัดการน้ำตาลทราย  ยกเลิกการกำหนดโควตา โดยให้โรงงานต้องมีการสำรองน้ำตาลทรายตามปริมาณ Buffer Stock ที่กำหนดปริมาณน้ำตาลทรายส่วนที่จะใช้เพื่อจำหน่ายส่งออก โดยให้คงจำนวน 400,000 ตันเท่าเดิม และแนวทางการคำนวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย รวมทั้งปรับปรุงร่างประกาศและร่างระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดให้คณะกรรมการกำหนดราคาขายเปลี่ยนวิธีการในการคำนวณรายได้ขั้นต้นและรายได้ขั้นสุดท้าย

โดยการอ้างอิงราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 บวกกับค่าพรีเมียมน้ำตาลทรายไทย และยกเลิกมาตรการให้เงินช่วยเหลือ 160 บาทต่อตันอ้อยที่ได้รับจากรัฐบาล ยกเลิกการกำหนดน้ำตาลทรายโควตา ก. น้ำตาลทรายโควตา ข. และน้ำตาลทราย โควตา ค. กำหนดให้มีน้ำตาลทรายภายในประเทศ น้ำตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัทอ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด น้ำตาลทรายเพื่อการส่งออกและน้ำตาลทรายสำรอง  (Buffer Stock) รวมทั้งยกเลิกการกำหนดราคาน้ำตาลทรายภายในประเทศ และปล่อยให้ราคาน้ำตาลทรายภายในประเทศเป็นไปตามกลไกของตลาดตลอดจนให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  มีหน้าที่ในการสำรวจราคาเฉลี่ยของน้ำตาลทรายภายในประเทศที่ขายจริงใน 1 เดือน และกำหนดวิธีการคำนวณเงินเพื่อให้ทุกโรงงานนำส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศเป็นไปโดยสอดรับกับข้อตกลงทางการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)  เขตการค้าเสรีอาเซียน  (AFTA)  และเป็นที่ยอมรับของสากลมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ โดยสามารถสร้างงานและสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมน้ำตาล มติครม. โควตา ประชุมคณะรัฐมนตรี อ้อย