ส่งคลังจังหวัดช่วย ล้างงบค้างท่ออปท.

4 December 2017


คลังส่งคลังจังหวัดประกบการใช้เงินค้างท่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 2 แสนล้านบาท หวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด

มติคณะรัฐมนตรี(ครม.)ที่เห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นำเงินสะสมมาใช้ลงทุนในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนลงทุนของอปท.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด

นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กระทรวงการคลังมอบหมายให้คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)ไปทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับอปท.ในการพิจารณาถึงแผนลงทุนและการใช้เงินท้องถิ่น เพราะคบจ.ซึ่งมีคลังจังหวัดเป็นประธานและมีส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลังที่อยู่ในภูมิภาคทั้งหมดเป็นกรรมการ ทั้งธนาคารรัฐ และกรมสรรพากรสรรพสามิต ศุลกากร กรมธนารักษ์ ซึ่งจะต้องมีการพูดคุยหารือกันก่อนยังไม่ได้รายงานมาที่กรมบัญชีกลางว่าแต่ละพื้นที่จะมีแผนลงทุนอย่างไรบ้าง

อย่างไรก็ตามในส่วนของเงินสะสมท้องถิ่น หรือที่เรียกว่างบค้างท่อเกือบ 2 แสนล้านบาทนั้น เป็นเงินที่มาจากรายได้จากการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นเองหรือเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐ เพื่อนำไปทำกิจกรรมบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ แต่หากมีเงินเหลือ หรือใช้ไม่หมดระหว่างปีก็จะสะสมเอาไว้ แต่เงินสะสมส่วนนี้หรือการใช้ระหว่างปีไม่หมดซึ่งบางโครงการอาจใช้เวลาเบิกงบประ มาณ 1-2 ปี เพียงแต่ต้องตัดยอดไปไว้ที่เงินสะสมเมื่อครบปี

ดังนั้นการที่จะนำเงินมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับจังหวัด จึงไม่ได้หมายความว่าจะใช้ทั้งจำนวนที่ 2แสนล้านบาทเพราะ อปท.เองยังมีภาระที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายเพื่อเป็นเงินทดรองจ่ายกรณีที่รายได้ไม่เข้าเป้าหรือรัฐบาลยังไม่อุดหนุนให้ ซึ่งปกติจะสำรองไว้ประมาณ 3 เดือน นอกจากนั้นอาจจะมีภาระผูกพันไว้แล้วแต่เบิกไม่ทันในปีนั้นๆหรือกรณีที่ไปกู้หนี้ เพื่อมาลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างอื่น

“คบจ.ซึ่งถือว่ามีความเชี่ยว ชาญด้านการเงินจะเข้าไปช่วยดูว่า เมื่อหักภาระสำรองตามกฎหมายหรือภาระผูกพันต่างๆแล้ว อปท.แต่ละแห่งจะมีเงินเหลือเท่าใดในการที่จะนำมาลงทุนโครงการพัฒนาให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด ซึ่งก็อาจจะไม่ใช่ทั้งจำนวน 2 แสนล้านบาทก็เป็นได้” นางญาณีกล่าว

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,319 วันที่ 3 - 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560


ลงทุน อปท. คลังจังหวัด เงินสะสม