เคล็ดลับการลดช่องว่างระหว่างวัย ในธุรกิจครอบครัว (จบ)

4 December 2017


2.จัดการความตึงเครียดระหว่างความเป็นกลุ่มกับความเป็นตัวบุคคล (Manage the tension between togetherness and individuality) ความท้าทายในการดำเนินธุรกิจคือการสร้างสภาพแวดล้อมในการรับฟังและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้มีความสมดุลในธุรกิจโดยไม่ต้องปิดบังไหวพริบและความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล ทั้งนี้การประชุมครอบครัวถือเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับครอบครัวในการทำธุรกิจเพื่อให้ช่องทางการสื่อสารเปิดกว้างขึ้นและให้โอกาสทุกคนแบ่งปันมุมมองของตนเอง ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าความตึงเครียดในครอบครัวสามารถลดลงได้ด้วยความสมดุลในการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว และการประชุมครอบครัวที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อสมาชิกในครอบครัวมีความใส่ใจในการสื่อสารที่ดีกับสมาชิกคนอื่นในครอบครัวจะช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นได้

หลักการข้อที่ 2 คือการจัดการความตึงเครียดระหว่างความเป็นกลุ่มและความเป็นตัวบุคคล ธุรกิจครอบครัวที่ยั่งยืนจะให้ความสำคัญกับความคิด และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคน มีการตัดสินใจร่วมกัน และมีการพัฒนาค่านิยมด้วยความมุ่งมั่นในระยะยาว

3.ให้อิสระคนรุ่นใหม่ในการแสดงออก (Give the next generation freedom to express themselves) คนรุ่นใหม่ในธุรกิจ ครอบครัวจะรู้สึกตึงเครียดเมื่อรับรู้ถึงความคาดหวังของคนรุ่นเก่าที่จะนำมาบังคับใช้กับพวกเขา ความคาดหวังเหล่านี้จะจำกัดเสรีภาพในการหาเส้นทางในชีวิตของตัวเอง ซึ่งที่สุดแล้วอาจทำให้ต้องเดินออกไปจากธุรกิจครอบครัวและการมีส่วนร่วมในทรัพย์สินของครอบครัวเพราะพวกเขารู้สึกว่าการตัดสินใจของตนจะถูกควบคุมผ่านทางเงิน เนื่องจากคนหนุ่มสาวต้อง การหาเป้าหมายและอัตลักษณ์ของ ตนด้วยความสามารถและความต้องการของตนเอง ดังนั้นบทบาทของพ่อแม่ที่ฉลาดคือการให้พื้นที่แก่คนรุ่นใหม่ในการค้นหาความต้องการและเป้าหมายของตนเองโดยไม่รู้สึกว่าต้องแยกตัวออกจากธุรกิจครอบครัวเพื่อทำเช่นนั้น

หลักการข้อที่ 3 คือการให้อิสระคนรุ่นใหม่ในการแสดงออก โดยให้พื้นที่ในการสร้างสรรค์และทำตามเป้าหมายในชีวิตของตนเอง

สำหรับธุรกิจครอบครัวแล้วปัญหาเรื่องช่องว่างระหว่างวัยมักเกิดจากแต่ละรุ่นมีความแตกต่างทั้งในเรื่องวัย ความคิด ประสบการณ์ สไตล์การทำงานของแต่ละคน จนทำให้เกิดปัญหาขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจครอบครัวที่ประกอบไปด้วยคนหลายรุ่น ซึ่งหลักการทั้ง 3 ข้อนี้สามารถช่วยให้ครอบครัวที่มีคนหลายรุ่นในธุรกิจประสบความสำเร็จ มีความสามัคคีและมีส่วนร่วม เมื่อพวกเขาทำงานร่วมกัน

ที่มา : 1. Harland, D. 2016. Three Tips for Bridging The Generation Gap in Family Businesses. FINH. Available: http://finh.com/news/bridging- the-generation-gap-in-family-businesses/
2. KPMG. 2010. KPMG and Family Business Australia Survey of the Next Generation of Family Business : Australia. Available: https://www.kpmg.com/AU/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Survey-of-the-Next-Generation-of-Family-Business.pdf

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,319 วันที่ 3 - 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560


ธุรกิจครอบครัว ช่องว่างระหว่างวัย