พาณิชย์ จัดประชุมระดมสมองผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระดับโลก

30 November 2017


นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เผยว่า สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Acadamy : NEA) ของกรม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ CLMVT Executive Program on New Economy” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ตามแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม CLMVT ให้เข้มแข็งและเติบโตไปด้วยกัน ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ CLMV Strategic Partnership, Stronger Together ได้รับมอบหมายจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี ให้จัดโครงการใหม่ที่ยังไม่เคยจัดที่ใดมาก่อนโครงการนี้ เป็นการสร้าง Networking ระหว่างผู้นำจากภาครัฐ และเอกชนชั้นนำของทั้ง 5 ประเทศ รวม 60 ราย มาร่วมกันระดมสมอง แสวงหาแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน และสร้างความสัมพันธ์เพื่อสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ โดยมีระยะเวลาจัดประชุมถึง 4 วันเต็ม เพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Recommendation) ให้กับประเทศในกลุ่ม

โดยในปี 2559 กลุ่มประเทศ CLMVT 5 ประเทศมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เติบโตเฉลี่ยประมาณ 5.96 % ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ ที่มี GDP เติบโตเฉลี่ย 4.54 % ด้วยจำนวนประชากรที่รวมกันกว่า 235 ล้านคน อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนี้ สะท้อนให้เห็นถึงพลังของกลุ่มประเทศ CLMVT อย่างแท้จริงเศรษฐกิจ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ