AOT กำไรปี'60 ทะลุ 2 หมื่นล. เติบโต 7.07%

29 November 2017


AOT แจ้งกำไรสุทธิงวดปี 2560 กำไรสุทธิ 2.07 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,365.30 ล้านบาท จากงวดปีก่อน โกยรายได้ 5.67 หมื่นล้าน เติบโต 7.8%

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2560 กำไรสุทธิ 20,683.60 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.45 บาท เพิ่มขึ้น 7.07% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 19,318.30 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.35 บาท

บริษัทฯ มีรายได้รวม 56,744.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,145.73 ล้านบาท หรือ 7.8% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้จากการขายหรือการให้บริการเพิ่มขึ้น 3,939.21 ล้านบาท หรือ 7.73% จากการเพิ่มขึ้นทั้งรายได้เกี่ยวกับกิจการการบิน 1,637.74 ล้านบาท หรือ 5.61% รายได้ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน 2,301.47 ล้านบาท หรือ 10.57% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสาร รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 206.52 ล้านบาท หรือ 12.62% ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ส่วนค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 2,132.09 ล้านบาท หรือ 7.50% ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ สำหรับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 624.48 ล้านบาท หรือ 12.95% สอดคล้องกับกำไรที่เพิ่มขึ้น


ท่าอากาศยานไทย AOT