ส.วิชาชีพผู้ขับขี่แท็กซี่ยื่นหนังสือถึงคมนาคมขอยกเลิกกฎก.บังคับติดอุปกรณ์ใหม่

28 November 2017


นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม รับหนังสือขอให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. 2560 จากนายวรพล แกมขุนทด นายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ โดยมีนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้แทนกรมการขนส่งทางบกเข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคมเนื่องจากกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้ รถแท็กซี่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ชุดใหม่ ประกอบด้วย GPS Tracking มิเตอร์แบบใหม่ ปุ่มฉุกเฉิน กล้องถ่ายรูปในรถ สมาร์ทโฟน โป๊ะไฟบนหลังคารถแท็กซี่แบบใหม่ และอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และเข้าสังกัดกับศูนย์บริการสื่อสารแท็กซี่ ซึ่งเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับ ศูนย์บริหารจัดการแท็กซี่ด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อเป็นการยกระดับการคุณภาพการให้บริการ อำนวยความสะดวกในการเรียกใช้รถแท็กซี่ผ่าน Application และ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารที่ใช้บริการรถแท็กซี่ซึ่งผู้ขับรถแท็กซี่ส่วนบุคคล แจ้งว่าได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพ เนื่องจาก ติดปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ สูงถึง 29,000-35,000 บาทต่อคัน และยังต้องเสียค่าบริการเนื่องจากจะต้องเข้าร่วมกับศูนย์บริการสื่อสารแท็กซี่ที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง ทั้งนี้ นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วต่อไปกระทรวงคมนาคม แท็กซี่ อุปกรณ์ สมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่