นศ.ชั้นปีที่ 3 สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ศึกษาดูงานศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิวของ CPF

27 November 2017


นายจักรพงษ์ ศรีพนมยม อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำของสถาบันฯ จำนวน 48 คน ศึกษาดูงานศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้ง(ปะทิว) ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้นอกห้องเรียนและเรียนรู้ภาคปฏิบัติ โดยมี นายนิยม มูลสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ ให้การต้อนรับ