คุมเข้มความเห็นกรรมการบจ.

26 November 2017


ก.ล.ต.คุมเข้มกรรมการลงความเห็นรายบุคคล กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญกับบจ. ยํ้านักลงทุนอ่านรายงานข้อมูลสำคัญ ตรวจสอบการทำหน้าที่กรรมการและผู้บริหาร เตรียมใช้เครื่อง หมาย C ต้นปี 61

นางสิริวิภา สุวรรณธเนศ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า การเลือกลงทุนบริษัทจดทะเบียนที่ดีนั้น นักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลจากรายงานสำคัญๆ เช่น งบการเงินรายไตรมาส งบการเงินรายปี รายการคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ซึ่งรายงาน 56-1 จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญ 3 ส่วนคือ 1. การประกอบธุรกิจของบริษัท กลุ่มบริษัทที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน, 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ โครงสร้างกรรมการและผู้บริหาร รายการเกี่ยวโยงกัน และ 3. ส่วนวิเคราะห์และคำอธิบายฐานะการเงินของบริษัท

สำหรับการกำกับดูแลของสำนักงานก.ล.ต. จะเน้นการตรวจสอบการทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร ให้ปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์บริษัท ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ก.ล.ต.อยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้คณะกรรมการบริษัทรายบุคคล แสดงความคิดเห็น กรณีที่บริษัทมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เพื่อให้กรรมการมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ

“แนวโน้มการดำเนินงานของ ก.ล.ต.คือ ให้กรรมการรายบุคคล ลงความเห็นในมติสำคัญๆ นั้นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาประกอบความเห็นของที่ปรึกษาการเงิน ซึ่งผลของ การพิจารณาข้อมูลสำคัญไม่ครบถ้วน ที่ทำให้เกิดความเสียหายกับบริษัท ก.ล.ต.สามารถเอาโทษกับกรรมการ และบริษัทได้ เพราะการดำเนินธุรกิจเป็นเรื่องที่เจ้าของหรือผู้บริหาร คิดร่วมกัน ก.ล.ต.ไม่สามารถไปบอกได้ว่า ธุรกิจอะไรควรทำหรือไม่ แต่จะดูการเปิดเผยข้อมูล การให้ความเห็นของกรรมการแต่ละคน ความครบถ้วนของข้อมูล ที่ทำให้เกิดความเสียหายกับบริษัท ซึ่งเทรนด์จะออกไปทางนั้น”

ผู้ช่วยเลขาธิการ กล่าวอีกว่า การชี้เป้าบริษัทที่มีความสุ่มเสี่ยง ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณานำเครื่องหมาย C หรือ Compliance บังคับใช้ปี 2561 เพื่อเตือนให้ระมัดระวังการลงทุน โดยบริษัทจดทะเบียนที่เข้าหลักเกณฑ์ 3 ข้อคือ บริษัทที่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงตํ่ากว่า 50%, บริษัทที่ยื่นเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการ, ถูกจำกัดการทำธุรกิจ ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นเรื่องงบการเงิน และถูก ก.ล.ต. สั่งให้ทำ Special Audit

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,317 วันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


ก.ล.ต. นักลงทุน กรรมการบจ. เครื่องหมายC