เคล็ดลับการลดช่องว่างระหว่างวัย ในธุรกิจครอบครัว (1)

27 November 2017


ธุรกิจครอบครัวมีสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับสัมพันธ์ที่ซับซ้อน โดยในครอบครัวนั้นประกอบไปด้วยคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ สมาชิกในครอบครัวที่อายุน้อยกำลังค้นหาแนวทางในอาชีพของตนขณะที่สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุมากกว่ามีประสบการณ์มากมาย คนรุ่นใหม่มีความฝันและแรงบันดาลใจในขณะที่คนรุ่นเก่ามีความกังวลในการที่จะปกป้องสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นมา ดังนั้นธุรกิจครอบครัวที่ประกอบด้วยคนหลายรุ่นจึงต้องหาทางจัดการความสัมพันธ์และความคาดหวังที่ซับซ้อนเหล่านี้ขณะเดียวกันธุรกิจก็ต้องยังคงประสบความสำเร็จในระยะยาวด้วย

แม้หลายคนอาจมองว่าความท้าทายส่วนใหญ่ของธุรกิจครอบครัวที่มีคนหลายรุ่นมักจะเกี่ยวข้องกับการเติบโตของทรัพย์สินและการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องเงิน แต่ยังมีปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นตัวกำหนดว่าธุรกิจครอบครัวจะยั่งยืนหรือไม่ นั่นคือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับอดีต ปัจจุบันและอนาคตของธุรกิจครอบครัวซึ่งจะสามารถช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยในการทำงานร่วมกันในธุรกิจครอบครัวได้ โดย David Harland1 ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจครอบครัวได้แนะนำหลักการสำคัญ 3 ประการที่จะทำให้ธุรกิจครอบครัวที่มีคนหลายรุ่นมีความยั่งยืนได้ ดังนี้

1.บอกเล่าเรื่องราวของธุรกิจครอบครัว (Tell the family business story) คนรุ่นใหม่ในธุรกิจครอบครัวมักถูกตัดออกจากประสบการณ์ในช่วงของการก่อร่างสร้างธุรกิจมาจนถึงปัจจุบัน ในช่วงเริ่มต้นอาชีพการทำงานของพวกเขาซึ่งกำลังกระหายที่จะสร้างความแตกต่างและเดินตามความฝันของตนเอง การเล่าเรื่องราวของธุรกิจครอบครัวเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารประวัติความเป็นมาและแบ่งปันวิสัยทัศน์ที่ผลักดันให้ผู้บุกเบิกสร้างธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันขึ้นมา ในทางกลับกันหากครอบครัวธุรกิจไม่มีการบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้อาจทำให้คนรุ่นใหม่ขาดการมีส่วนร่วมซึ่งจะสูญเสียโอกาสทางการตลาดที่น่าสนใจได้ โดยผู้เชี่ยวชาญครอบครัวธุรกิจยืนยันเรื่องนี้ว่าการรู้ประวัติความเป็นมาของธุรกิจผ่านการบอกเล่าเรื่องราวจะกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ นอกจากนี้จากการทำ focus group เพื่อศึกษาถึงวิธีการเข้าสู่ธุรกิจครอบครัวของทายาทรุ่นใหม่ ยังชี้ว่าเรื่องราวหรือประวัติในอดีตเป็นส่วนสำคัญในการนำทายาทเข้าสู่ธุรกิจครอบครัวอีกด้วย2

ดังนั้นหลักการในข้อแรกคือการยึดเหนี่ยวความสำเร็จในเรื่องธุรกิจของแต่ละรุ่นเอาไว้ เพราะเรื่องราวเหล่านี้จะทำให้เข้า ใจประวัติความเป็นมาของธุรกิจ สิ่งที่ต้องยึดมั่นเอาไว้และทิศทางที่จะดำเนินไปในอนาคต

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,317 วันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


ธุรกิจครอบครัว เคล็ดลับ ช่องว่าง