ตลท.ขึ้น SP กอง CPNRF วันที่ 27 พ.ย. แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์

24 November 2017


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น SP กอง CPNRF 27 พ.ย.ตามขั้นตอนแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ นักลงทุนซื้อขายในตลาดได้ถึง 24 พ.ยงนี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP ห้ามการซื้อขายกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) ในวันที่ 27 พ.ย.2560 เป็นต้นไป ตามที่กองทุนขอมา เนื่องจาก CPNRF ได้แจ้งปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ CPNRF กับหน่วยทรัสต์ของ CPNREIT (Swap) ในวันที่ 30 พ.ย. 2560

ทั้งนี้ จะขึ้น SP จนกว่าขั้นตอนการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์แล้วเสร็จตามที่ CPNRF ขอมา ดังนั้นวันสุดท้ายที่นักลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุน CPNRF ในตลาดหลักทรัพย์และจะมีสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คือ วันที่ 24 พ.ย. 2560


ตลท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กอง CPNRF