‘นิด้า’ต่อยอดงานวิจัย พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

25 November 2017


นิด้าเครื่องร้อนเร่งปลดงานวิจัยพ้นหิ้ง คัดผลงานวิจัยเด่นด้านนวัตกรรมใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและพัฒนาอสังหา ริมทรัพย์ ล่าสุดผนึก 6 จังหวัดหลักเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเพื่อเสนอรัฐเร่งผลักดัน

ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เปิดเผย“ฐานเศรษฐกิจ” ว่าอยู่ระหว่างการเร่งระดมความคิดเห็นจาก ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเมืองอัจฉริยะและอสังหาริม ทรัพย์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย ในรูปแบบสมาร์ทซิตีฟอรัม กับภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จด้านการขับเคลื่อนรูปแบบบริษัทพัฒนาเมืองไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นภูเก็ตระยอง กรุงเทพฯ สมุทรสาคร และชลบุรี

โดยความร่วมมือในรูปแบบการบูรณาการร่วมกันในครั้งนี้เพื่อต้องการให้นำงานวิจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองออกมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ มากกว่าที่จะเก็บไว้บนหิ้ง ทั้งนี้เพื่อแสดงให้รัฐบาลเล็งเห็นถึงศักยภาพในการเป็นผู้นำและการขับเคลื่อนของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาในการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเติบโตอย่างชาญฉลาดและอย่างยั่งยืนของไทย

“ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองจะมี 4 องค์ประกอบร่วมกันคือ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ซึ่งในระยะ 3-5 ปีนี้ย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแน่ นั่นคือจะเป็นไปในรูปแบบสมาร์ทซิตีมากขึ้น ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันให้เป็นเครือข่ายการพัฒนาเพราะลำพังมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งย่อมไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอ วันนี้นิด้าพร้อมบูรณาการร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อเป็นศูนย์กลางการนำผลงานวิจัยจากเมืองต่างๆมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง สามารถเชื่อมโยงกับทุกฝ่ายเร่งขับเคลื่อนไปพร้อมกัน เมืองต่างๆก็สามารถนำผลงานวิจัยไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้ เกิดประโยชน์ต่อเมืองและมีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะโปรเจ็กต์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง ไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่งความปลอดภัย การพัฒนาที่อยู่อาศัย ฯลฯ โดยเอาโจทย์ของเมืองและปัญหาของเมืองเป็นปมปัญหาหลัก”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,316 วันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


งานวิจัย นิด้า เมืองอัจฉริยะ