ปชช.มองหากปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่นบรรยากาศการเมืองน่าจะดีขึ้น

18 November 2017


“ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.3 มีความเห็นว่า หากปลดล็อคให้มีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นบรรยากาศทางการเมืองน่าจะดีขึ้น โดยร้อยละ 53.9 อยากให้จัดเลือกตั้งท้องถิ่นพร้อมกันทุกระดับทั่วประเทศ  ร้อยละ 40.0 เห็นว่าการที่รัฐอาจจะพิจารณาให้จัดเลือกตั้งท้องถิ่นในบางระดับหรือเฉพาะพื้นที่ ก็เพื่อต้องการทดสอบระบบและความพร้อมของการจัดการเลือกตั้งหลังจากว่างเว้นไปนาน โดยร้อยละ 48.1 คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะได้ผู้นำท้องถิ่นที่ดีมีคุณสมบัติตรงตามรัฐธรรมนูญ”

จากข่าวที่จะมีการปลดล็อคเตรียมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ยังไม่ทราบว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่และจะเลือกกันในระดับและประเภทใดบ้าง กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จึงสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ประชาชนคิดเห็นอย่างไร เรื่องการปลดล็อคเตรียมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,184คน พบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 53.9 มีความเห็นว่า ควรจัดเลือกตั้งท้องถิ่นให้พร้อมกันทุกระดับทั่วประเทศ รองลงมาร้อยละ 33.2 มีความเห็นว่าควรจัดเลือกตั้งท้องถิ่นเฉพาะในส่วนที่หมดวาระ/ว่างอยู่ก่อนที่ คสช. เข้ามาบริหารประเทศ และร้อยละ 12.9 มีความเห็นว่า ควรจัดเลือกตั้งท้องถิ่นในบางระดับก่อนเฉพาะเขตปกครองพิเศษเช่นผู้ว่ากทม. และเมืองพัทยาหรือเฉพาะอบจ.

สำหรับความเห็นต่อการปลดล็อคโดย รัฐบาล คสช.อาจพิจารณาให้จัดเลือกตั้งท้องถิ่นในบางระดับหรือเฉพาะพื้นที่ก่อนเลือกตั้งระดับชาติ นั้น ประชาชนร้อยละ 40.0 มีความเห็นว่าเพื่อต้องการทดสอบระบบและความพร้อมการจัดการเลือกตั้งหลังจากว่างเว้นไปนานรองลงมาร้อยละ 35.6 คิดว่าเพื่อต้องการนำร่องการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเพื่อทดแทนตำแหน่งผู้นำระดับท้องถิ่นเดิมที่หมดวาระไปและร้อยละ 30.0 คิดว่าต้องการดูคะแนนนิยมของพรรคการเมืองในระดับท้องถิ่นเพื่อวัดกระแสความนิยมการเมืองในระดับชาติ

เมื่อถามว่าการปลดล็อคทางการเมืองเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นจะส่งผลอย่างไรต่อบ้านเมือง ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 48.1 มีความเห็นว่าจะได้ผู้นำท้องถิ่นที่ดีมีคุณสมบัติตรงตามรัฐธรรมนูญ รองลงมาร้อยละ 16.6 ระบุว่าจะได้ผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นมาบริหารท้องถิ่นเหมือนเดิม และร้อยละ 15.7 ระบุว่าจะกลับไปสู่การซื้อสิทธิขายเสียงเหมือนเดิม

ทั้งนี้หากจัดให้มีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น จะทำให้บรรยากาศทางการเมืองไปในทิศทางใดประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.3 ระบุว่าบรรยากาศการเมืองน่าจะดีขึ้น รองลงมาร้อยละ 32.5 ระบุว่าน่าจะเหมือนเดิม และมีเพียงร้อยละ 4.5 เท่านั้นที่ระบุว่า น่าจะแย่ลง


การเมือง บรรยากาศ กรุงเทพโพลล์ เลือกตั้งท้องถิ่น