โหวตผ่านร่างพ.ร.บ.ผู้สูงอายุ หัก 2% ภาษีเหล้า-บุหรี่ เข้ากองทุนคนแก่

16 November 2017


สนช. มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ขณะประธาน กมธ.วิสามัญฯย้ำ เพื่อให้นำเงิน 2%จากภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบ เข้ากองทุนให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น พร้อมยืนยันไม่มีการยกเลิกเบี้ยผู้สูงอายุตามที่เป็นข่าว

วันนี้(16พ.ย.2560) เว็บไซต์ http://www.radioparliament.net เผยแพร่ข่าว การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. คนที่ 1 เป็นประธานการประชุม มีมติให้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเห็นด้วย 181 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 6 เสียงพล.ร.อ.พลวัฒน์ สิโรดม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) กล่าวว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ ปี 2546 ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันมากขึ้น โดยเพิ่มบทบัญญัติเรื่องการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย และบทบัญญัติเกี่ยวกับที่มาของเงินกองทุน เพื่อให้รวมถึงเงินบำรุงกองทุนที่ได้รับจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต ในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบอัตราร้อยละ 2 ของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบ ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต นำส่งเข้ากองทุนเพื่อจัดสรรให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเท่านั้น โดยผู้สูงอายุอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้ และขอย้ำว่ากระแสข่าวที่ว่าจะมีการยกเลิกเบี้ยผู้สูงอายุนั้น ไม่เป็นความจริง ซึ่งหลังจากนี้จะประสานให้กระทรวงการคลัง รวมถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้เพื่อสร้างการรับรู้และความชัดเจนให้กับประชาชน

พล.ร.อ.พลวัฒน์ ชี้แจงถึงข้อห่วงใยเรื่องการอนุบัญญัติของกฎหมายว่า ทาง กมธ.ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมสรรพสามิต คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมหารือและร่างอนุบัญญัติไว้แล้ว เชื่อว่า ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงานในอนาคต


สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รองประธาน สนช. คนที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พล.ร.อ.พลวัฒน์ สิโรดม