กรมบัญชีกลางเผยผลเบิกจ่ายต้นปีงบประมาณ 61 ทะลุ 4 แสนล้านบาท

14 November 2017


กรมบัญชีกลางเผยผลเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เดือนแรกเบิกจ่ายได้แล้ว 413,946 ล้านบาท  หรือคิดเป็น 14.27 ขณะที่การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน สามารถเบิกจ่ายได้ 32,205 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.88 ของวงเงินงบประมาณ คาดสิ้นไตรมาสแรกเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

นางนิโลบล แวววับศรี เลขานุการกรม ในฐานะรองโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ในช่วงเดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560 ว่า เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมได้จำนวน 413,946 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,900,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.27 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 4.95 (เป้าหมายร้อยละ 9.32) โดยแบ่งเป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ จำนวน 381,741 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,240,219 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.04 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 6.89 (เป้าหมายร้อยละ 10.15) ส่วนรายจ่ายลงทุน (กรณีไม่รวมงบกลาง) เบิกจ่ายได้จำนวน 32,205 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 577,298 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 5.58 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 0.92 (เป้าหมายร้อยละ 6.50) สำหรับเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายแล้วจำนวน 14,428 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 286,100 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.04 โดยมีการก่อหนี้แล้วทั้งสิ้น 192,862 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.41

รองโฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวในตอนท้ายว่า กรมบัญชีกลางยังคงดำเนินมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน


กรมบัญชีกลาง งบประมาณ เบิกจ่าย