พาณิชย์ลงพื้นที่อีสานแจงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐปีผลิต 60/61

14 November 2017


พาณิชย์ลงพื้นที่อีสานพบเกษตรกรชี้แจงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาลปีผลิต 60/61

นายบุณยฤทธิ์ กัลยามิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ จะลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งพบปะพี่น้องเกษตรกร เพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาลปีการผลิต 2560/61 เช่น โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี หรือ จำนำยุ้งฉาง และ โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวเก็บสต๊อก เป็นต้นนอกจากนั้นแล้ว ยังจะได้มีการเชื่อมโยงตลาดข้าวสีระหว่าง เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสีในจังหวัด กับผู้ประกอบการค้าข้าวและผู้ส่งออกข้าว เพื่อเพิ่มปริมาณและขยายตลาดรับซื้อข้าวสีที่เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ อันเป็นผลมาจากกระแสการดูแลรักษาสุขภาพที่กำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ จะเน้นไปที่การทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อรับทราบถึงมาตรการที่รัฐบาลออกมาในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนที่ผลผลิตฤดูการใหม่จะออกสู่ตลาด และเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพด้านราคาให้กับเกษตรกร นอกจากนั้นแล้วยังจะใช้โอกาสในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นเวทีในการรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเร่งหาทางช่วยเหลือต่อไปสำหรับในส่วนของข้าวสี นั้น ปัจจุบันมีข้าวสีที่มีศักยภาพในการส่งออกสูงสุดเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ และมีศักยภาพในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศได้ในระยะยาวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมนิล และข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพของไทยต่อไปในอนาคต โดยกระทรวงพาณิชย์พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรในการกระจายผลผลิตทั้งในและต่างประเทศต่อไป”

สำหรับราคาข้าวเปลือก ณ วันที่ 13 พ.ย. 60 ราคาข้าวหอมมะลิ อยู่ที่ 10,900-13,600 บาท/ตัน ซึ่งสูงกว่าปีก่อนหน้า ขณะที่ราคาข้าวเหนียวอยู่ที่ 7,700-9,600บาท/ตัน และข้าวหอมปทุมอยู่ที่ 8,400-9,500 ต่อตันเกษตรกร กรมการค้าภายใน ข้าวสี