กม.แข่งขันใหม่โทษหนัก 10คดีเอาเปรียบค้าหนาว

14 November 2017


พาณิชย์เข้มบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าฉบับใหม่ รับเลียนแบบต่างประเทศเน้นโทษปรับแทนโทษอาญามากขึ้น ขู่โทษสูงปรับหลักร้อยล้าน ยํ้ากว่า 10 คดีเดิมยังเดินหน้าตามกฎหมายเก่า แต่โทษใช้กฎหมายฉบับใหม่ ไม่มีหมดอายุความ

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า หลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) แข่งขันทางการค้าครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อวางแนวทางกรอบการทำงาน ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายแข่ง
ขันทางการค้า ให้มีความต่อเนื่องในช่วงรอยต่อที่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 ฉบับใหม่ เพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นั้น หากผู้ประกอบการกระทำ
การใดที่ขัดกับ พ.ร.บ.ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ก็จะมีบทลงโทษรุนแรง ส่วนคดีความที่ผ่านมาแล้วก็ให้ดำเนินตามขั้นตอนปกติไม่มีการชะลอ โดยฐานความผิดจะยังอิงกฎหมายเก่าแต่บทลงโทษจะอิงกฎหมายใหม่ ที่มีการปรับเปลี่ยนโทษจากโทษอาญาเป็นโทษปรับทางปกครองมากขึ้น

บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร“กฎหมายเดิมมีบทกำหนดโทษจำคุก แต่ในต่างประเทศไม่ค่อยมีโทษจำคุกเพราะเขาถือว่าเป็นโทษอาญา ดังนั้นกฎหมายใหม่ที่ออกมาจึงเป็นโทษปรับ
แทนโทษจำคุก แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโทษจำคุก ซึ่งอาจจะปรับลดจากโทษจำคุกเช่นจาก 7 ปี เหลือ 4 ปี แต่ไปเพิ่มโทษปรับมากขึ้น เช่นอาจจะปรับเป็นหลักร้อยล้านบาทตามฐานความผิด ดังนั้นกฎหมายใหม่จะเอาจริงกับผู้ที่เอาเปรียบทางการแข่งขันมากขึ้น”

ทั้งนี้การเพิ่มบทลงโทษจากเดิมจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 ล้านบาท เป็นจำคุกเหลือ 2 ปี และปรับตามสัดส่วนรายได้ในปีที่กระทำผิดแต่ไม่เกิน 10% ส่วนพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนไม่มาแจ้งผลการรวม

ธุรกิจจะต้องชำระ
ค่าปรับทางปกครองไม่เกิน 2 แสนบาทและปรับรายวันไม่เกิน 1 หมื่นบาทต่อวัน การปรับปรุงกฎหมายฉบับใหม่ถือเป็นการปรับปรุงทั้งบทบัญญัติและกระบวนการกำกับดูแลด้านการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักสากล

ส่วนความคืบหน้าการ
ตั้งสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้านั้น อยู่ระหว่างการขออนุมัติงบจากสำนักงบประมาณเข้าไปใหม่ เพราะเดิมกรมได้ทำเรื่องของบประมาณไปล่วงหน้าแล้ว แต่สำนักงบฯแจ้งว่ารอให้กฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้ก่อน ดังนั้นจึงต้องทำเรื่องของบประมาณไปใหม่จำนวน 350 ล้านบาท โดยจะตั้งสำนักงานบริเวณสถาบัน
วิจัยทีโอที พื้นที่ 1,700 ตารางเมตร ซึ่งงบประมาณดังกล่าว
จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ส่วนเรื่องบุคลากรนั้นอยู่ในบทเฉพาะ กาลต้องสรรหาบุคลากรมา
ทำงานในระยะเวลา 60 วัน ซึ่งในช่วงสรรหานี้ได้โอนข้าราชการบางส่วนไปช่วยทำงานแล้ว หลังจากนั้นหากใครสมัครใจทำงานที่สำนักงานใหม่ สามารถทำเรื่องโอนย้ายได้ ส่วนจะมีการประชุมบอร์ดแข่งขันทางการค้าครั้งที่ 2 เมื่อใดนั้นยังไม่มีกำหนด

อย่างไรก็ดีในส่วนของเรื่องร้องเรียนการเอาเปรียบทางการค้าที่ยังไม่ได้ข้อยุติตั้งแต่ปี 2543-2559 ซึ่งมีประมาณ 10 เรื่อง เช่น ปี 2554 การแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของห้างค้า
ส่ง ค้าปลีก กรณีส่งเสริมการขาย โดยใช้คูปองของห้างค้าส่งค้าปลีกเอาเปรียบรายอื่น, พฤติกรรมการแข่งขันทาง
การค้าที่ไม่เป็นธรรมกรณีโฆษณาบัตรสมาชิกห้างค้าส่งค้าปลีก ปี 2556 เรื่องผู้มีอำนาจเหนือตลาดสินค้ายางพารา แอสฟัลต์ อิมัลชัน ปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม, การค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจเครื่องจักรปรับปรุงคุณภาพเกษตร ปี 2557 กรณีการปรับขึ้นค่า Terminal handing change (THC)

และการลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับราคานํ้ามัน, กรณีปัญหาสายเรือปรับขึ้นค่า THC ปี 2558 การตกลงร่วมกันในธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ ปี 2559 ผู้ผลิตบล็อกแก้วชนิดใสรายเดียวในประเทศไทยกำหนดเงื่อนไขทางด้านราคาและการตลาดอย่างไม่เป็นธรรม และเรื่องการปฏิบัติการค้าไม่เป็นธรรมในธุรกิจนํ้าแข็ง จ.อำนาจเจริญ เป็นต้น ทั้งนี้ข้อร้องเรียนดังกล่าวยังคงดำเนินตามขั้นต่อไปไม่มีชะลอ และไม่มีหมดอายุความ

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,313 วันที่ 12 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


กรมการค้าภายใน ธุรกิจ กฎหมาย แข่งขันทางการค้า