SIRI ทุ่ม 957 ล้าน ลุยซื้อหุ้น 3 บริษัทในต่างประเทศ

8 November 2017


"แสนสิริ" ขยายการลงทุนต่างประเทศ ลุยซื้อหุ้น 3 กิจการ มูลค่ารวม 957.08 ล้านบาท

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI แจ้งว่า เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2560 บริษัท ฯ ได้เข้าลงทุนใน Standard International, LLC (The Standard)ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา มูลค่าการลงทุนโดยเข้าซื้อหุ้นคิดเป็นเงินประมาณ 58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 35.09% ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งจะทยอยลงทุนเป็นคราวๆ จนเต็มมูลค่าการลงทุน ภายในระยเวลา 5 ปี โดยกำหนดชำระเงินลงทุนคราวแรกจำนวน 16,294,586 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 541.46 ล้านบาท ภายในวันที่ 7 พ.ย.2560 ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ 4 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 คน

Standard International, LL ประกอบธุรกิจรับบริหารกิจการโรงแรมในรูปแบบ mangement contract และ franchise ภายใต้แบรนด์ The Standard และ Bunkhouse ปัจจุบันโรงแรมแบรนด์ The Standard มีสาขาอยู่ในสหรัฐอเมริการวม 5 แห่ง ตั้งอยู่ในเมืองหลัก เช่น นิวยอร์คและลอสแอนเลิส เป็นต้น ส่วนแบรนด์ Bunkhouse เป็นโรงแรมแบบ boutique hotels ซึ่งปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 7 แห่ง นอกจากนี้ Bunkhouseยังมีกิจการร้านกาแฟและพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์อีก 2 แห่ง

นอกจากนี้ยังประกอบธุรกิจรับบริหารกิจการร้านอาหารภายใต้แบรนด์ต่างๆ มากกว่า 10 แบรนด์ ปัจจุบันมีร้านอาหารอยู่ในเมืองลอสแอนเจลิส นิวยอร์คและไมอามี เป็นต้น รวมทั้งทำธุรกิจด้านการจองห้องพัก The Standard Hotel และ boutique hotels อื่นๆ โดยใช้แอฟพลิเคชั่นชื่อ One night stand ครอบคลุม 9 เมืองสำคัญของสหรัฐ ซึ่งแอปฯดังกล่าวเป็นช่องทางสำหรับการใช้บริการและเสนอราคาพักที่ดีที่สุดอีกช่องทางหนึ่ง

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิของ Flying Jamon Ltd (Hostmaker) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศอังกฤษและเวลส์ ในสัดส่วน 11.20% ของหุ้นทั้งหมด โดยชำระเงิน 5 ล้านปอนด์หรือประมาณ 219.75 ล้านบาท ภายในวันที่ 7 พ.ย.2560 โดยบริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจรับบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่าภายใต้แบรนด์ Hostmaker โดยเสนอบริการแบบครบวงจรให้ลูกค้า ตลอดจนจัดหาลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและให้บริการแบบโรงแรมในระดับ 5 ดาวแก่ลูกค้าทุกราย รวมทั้งดูแลทำความสะอาดห้องพัก ปัจจุบัน Hostmaker ดำเนินธุรกิจอยู่ใน 4 เมือง ได้แก่ ลอนดอน ปารีส โรมและบาร์เซโลน่า

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Winkontet AG (Monocle) เป็นบริษัทที่จัดขึ้นาภยใต้กฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในสัดส่วนประมาณ 13.04% ของหุ้นทั้งหมด กำหนดชำระเงินจำนวน 5,908,694.12 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 195.87 ล้านบาท ภายในวันที่ 7 พ.ย.2560
โดยบริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจหลักด้านสื่อ ได้แก่นิตยสาร ชื่อ Monocle และยังมีธุรกิจที่เกี่ยวของ เช่น วิทยุ 24 ชั่วโมง E-COMMERCE ร้านขายสินค้าแฟชั่นและจัดงาน event ต่างๆ ปัจจุบัน Monocle ดำเนินการอยู๋ในประเทศใหญ่ๆ เช่น อังกฤษ (สำนักงานใหญ่) สหรัฐ แคนาดา ญี่ปุ่น สิงคโปร์และฮ่องกง

ทั้งนี้การเข้าลงทุนในต่างประเทศภายใต้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 ก.ย.2560 ได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว

สำหรับเงินลงทุนทั้งหมดบริษัทฯ จะนำเงินสดจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งผู้ขายไม่ใช่บุคคลทีเกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับทักศศความรู้และความชำนาญของการบริหารโรงแรมในระดับสากลที่ได้รับการยอมรับ ซึ่ง The Standard Hotelเป็นหนึ่งในโรงแรมที่มีชื่อเสียงด้าน Life-Style Hotel รวมทั้งบริษัทฯจะได้รับโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ ซึ่งโรงแรมจะขยายธุรกิจมาสู่ที่พักอาศัย และจะได้รับโอกาสในการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มแสนสิริไปสู่ต่างประเทศ นอกจากนี้การซื้อหุ้น Monocle จะช่วยประชาสัมพันธ์แบรนด์ของกลุ่มแสนสิริในต่างประเทศฉละร่วมพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแบรนด์ Monocle


แสนสิริ ต่างประเทศ SIRI