ก.เกษตรฯจับมือเทสโก้โลตัสปั้น“ข้าวหอมมะลิประชารัฐ”ประเดิมปีแรก 5.7 ล้านกก.

8 November 2017


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จับมือเทสโก้ โลตัส ปั้น “ข้าวหอมมะลิประชารัฐ” ซื้อตรงข้าวหอมมะลิคุณภาพจากสหกรณ์ 4 จังหวัดภาคอีสาน ประเดิมปีแรก 5.7 ล้านกิโลกรัม เพิ่มช่องทางตลาดข้าวให้ชาวนา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จับมือห้างเทสโก้ โลตัส สานต่อโครงการประชารัฐสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก ปั้นโครงการ “ข้าวหอมประชารัฐ” รับซื้อข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 100% จากสหกรณ์การเกษตรใน 4 จังหวัดภาคอีสานโดยตรง หวังสร้างช่องทางตลาดเพิ่มเติมให้ชาวนา ลดปัญหาถูกกดราคาข้าวโดยพ่อค้าคนกลางและโรงสีเอกชน ประเดิมปีแรกตั้งเป้ารับซื้อข้าวหอมมะลิ 5.7 ล้านกิโลกรัม วางจำหน่ายในเทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวสารระหว่างห้างเทสโก้โลตัส กับสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 4 แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการ “เทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ ชื้อข้าวโดยตรงจากสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร" พร้อมเปิดเผยว่า จากนโยบายประชารัฐที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมการประสานพลังระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากยิ่งขึ้นนั้นซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ดำเนินตามนโยบายประชารัฐมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกร ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มหลักของประเทศได้อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน และได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาการเกษตรไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 คือยกระดับการผลิตตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การวางแผน การเพาะปลูก การนำวิทยาการที่ทันสมัยมาพัฒนาคุณภาพสินค้า การควบคุมความปลอดภัยของสินค้าเกษตร ตลอดจนการหาตลาดที่มั่นคงเพื่อรองรับผลผลิต ที่จะออกสู่ท้องตลาดตลอดทุกช่วงฤดูกาล

โครงการข้าวหอมประชารัฐ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับห้างเทสโก้โลตัส ในการสนับสนุนให้ห้างโมเดินเทรดเข้ามารับซื้อข้าวหอมมะลิแท้ 100 % โดยตรงจากสหกรณ์การเกษตรใน 4 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี, สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดสุรินทร์, สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าในระยะ 1 ปีแรก จะรับซื้อข้าวหอมมะลิในปริมาณ 5,700,000 กิโลกรัม ซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชน และนำนโยบายมาขับเคลื่อนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม และเติมเต็มให้เกิดความสมบูรณ์ของห่วงโซ่การผลิต ทำให้สินค้าเกษตรและสินค้าจากชุมชนได้กระจายไปถึงมือผู้บริโภคอย่างทั่วถึง และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรได้อย่างมั่นคง

ด้านนายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหารฝ่ายการพาณิชย์ เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า เทสโก้ โลตัส มุ่งมั่นที่จะสร้างรายได้ที่เป็นธรรมและมั่นคงให้กับเกษตรกรไทย ผ่านการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรโดยตรง สร้างช่องทางการตลาดให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงลูกค้าทั่วประเทศผ่านร้านค้าของเทสโก้ โลตัสกว่า 1,900 สาขา ปัจจุบันกว่าร้อยละ 90 ของสินค้าประเภทอาหารสดที่จำหน่ายในเทสโก้ โลตัส มาจากการรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศแล้ว ยังทำให้เทสโก้ โลตัส สามารถทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรในการควบคุมมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคสำหรับการสนับสนุนเกษตรกรนั้น เทสโก้ โลตัส ได้ดำเนินการตามแนวทางประชารัฐ โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร เพื่อให้การเพาะปลูกมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนแก่เกษตรกร และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ จำหน่ายได้ราคาที่เป็นธรรม โดยในปี 2559 เทสโก้ โลตัส ได้ริเริ่มโครงการประชารัฐ ถึง 22 โครงการ ซึ่งสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร และล่าสุดในปีนี้ได้ดำเนินโครงการ ข้าวหอมมะลิประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือชาวนาไทย นอกจากนี้ เทสโก้ โลตัส ยังมีบทบาทช่วยในการวางแผนการเพาะปลูกมีประสิทธิภาพ บริหารต้นทุนได้ดี และเทสโก้ โลตัส ยังได้มอบความรู้แก่เกษตรกรด้านคุณภาพสินค้า การบรรจุสินค้า และการตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย

นายสมคิด ขันตรี ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรร่วมกันในรูปของสหกรณ์ ทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและมั่นคงในด้านอาชีพและรายได้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านงบประมาณ ทำให้สหกรณ์มีเงินลงทุนปรับปรุงเครื่องมือและเทคโนโลยี มีโรงสีข้าวที่ได้มาตรฐานและสามารถแข่งขันกับโรงสีเอกชนได้ แต่อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายอมรับว่ามีปัญหาในเรื่องการหาช่องทางการตลาด ทำให้ยังคงต้องขายข้าวเปลือกบางส่วนให้กับโรงสีเอกชนในราคาที่สหกรณ์และชาวนาไม่สามารถต่อรองได้ เมื่อได้ร่วมมือกับเทสโก้ โลตัส ในการผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ตราเทสโก้ ก็ทำให้ชาวนาได้พัฒนาความรู้ด้านการตลาด สามารถขายข้าวสารได้ในราคาที่เป็นธรรม และมีปริมาณการรับซื้อที่แน่นอน เกษตรกรรู้จักวางแผนการเพาะปลูกได้เหมาะสม นำมาซึ่งรายได้ที่มั่นคงของสมาชิกสหกรณ์ในที่สุด

ทั้งนี้ เทสโก้ โลตัส จะได้คัดเลือกข้าวหอมมะลิ 100% คุณภาพสูงจากแหล่งเพาะปลูกชั้นเลิศในภาคอีสาน 4 แห่ง มาบรรจุเป็นข้าวตราเทสโก้ ขนาด 5 กิโลกรัม เพื่อวางจำหน่ายในร้านค้าของเทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ในราคาถุงละ 189 บาท นอกจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวข้าวหอมมะลิ ตราเทสโก้ ทั้ง 4 แบบ ที่งาน “เทสโก้ โลต้ส เอ็กซ์โปร์ 2560” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2560 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารชาร์เลนเจอร์ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ทดลองชิมข้าวหอมมะลิคุณภาพดี รสชาตนุ่ม หอมอร่อย โดยผู้บริโภคจะสามารถซื้อหาข้าวคุณภาพในราคาโปรโมชั่นได้อีกด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าว สหกรณ์ อีสาน เทสโก้โลตัส