แจกเหรียญเชิดชูเกียรติ สำหรับผู้บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

7 November 2017


ครม.รับทราบแนวทางบริจาคเบี้ยยังชีพเข้ากองทุนผู้สูงอายุ มอบหมายพม.จ้างกรมธนารักษ์ ผลิตเหรียญเชิดชูเกียรติเพื่อมอบผู้บริจาคต่อไป

- 7 พ.ย. 60 - เว็บไซต์ www.thaigov.go.th รายงานว่า ที่ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติ ดังนี้

1.รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และ 2. เห็นชอบเปลี่ยนชื่อโครงการสละสิทธิการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยสมัครใจ เป็นโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ และมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้จ้างกรมธนารักษ์จัดทำเหรียญเชิดชูเกียรติ และจัดส่งให้แก่ผู้บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ


โดยผู้สูงอายุที่ต้องการบริจาคเบี้ยยังชีพ สามารถแสดงความจำนงได้ที่หน่วยรับแจ้งการบริจาค ได้แก่ สำนักงานเขต กทม. อบต. เทศบาล และเมืองพัทยา ที่ตนได้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกรอกแบบฟอร์มที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ทั้งนี้ ผู้บริจาคสามารถยกเลิกการบริจาคได้

จากนั้นหน่วยรับแจ้งการบริจาคจัดส่งเงินบริจาค และข้อมูลของผู้บริจาค ให้แก่กองทุนผู้สูงอายุตามขั้นตอนที่กำหนด โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ซึ่งกองทุนผู้สูงอายุและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จะจัดส่งใบเสร็จให้แก่ผู้บริจาคต่อไป

ทั้งนี้ เหรียญเชิดชูเกียรติเป็นเหรียญพระคลัง ชนิดทองแดงชุบทอง ความสูงประมาณ 3.5 เซนติเมตร สลักข้อความ “ร่ำรวย สุขภาพดี อายุยืน” และข้อความ “เหรียญเชิดชูเกียรติ สำหรับผู้บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ”


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประชุมคณะรัฐมนตรี ครม.7พ.ย.2560