ครม.เห็นชอบโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนฯโดยสมัครใจ

7 November 2017


นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)(7พ.ย.2560) เห็นชอบโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุโดยสมัครใจ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้ในการดำรงชีพอย่างเพียงพอและได้ใช้สิทธิลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุไว้ สามารถบริจาคเบี้ยยังชีพที่ตนเองได้รับเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

"ในส่วนนี้จะช่วยให้สามารถนำเงินเบี้ยยังชีพไปสู่คนที่ต้องการอย่างแท้จริงได้ จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะดูแลประชาชนได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ"

นายกอบศักดิ์ กล่าวต่อว่าโครงการดังกล่าว จะเปิดให้ผู้สูงอายุสามารถแสดงความจำนงได้ที่หน่วยรับแจ้งการบริจาคที่ได้ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.60 โดยผู้บริจาคจะได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ และสามารถนำใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีได้ อีกทั้งสามารถแจ้งยกเลิกการบริจาคได้

ซึ่งก่อนหน้านี้ ครม.มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังเก็บภาษีสรรพสามิตจากสุราและยาสูบในอัตราร้อยละ 2 แต่ไม่เกินปีงบประมาณละ 4 พันล้านบาทเข้ากองทุนผู้สูงอายุ 

 


กระทรวงการคลัง ผู้สูงอายุ บริจาค เบี้ยยังชีพ