เร่งเสนอสภาพัฒน์ ขับเคลื่อนโลจิสติกส์

5 November 2017


ส.อ.ท.เร่งจัดทำร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาโลจิสติกส์ชาติ ดีเดย์เสนอสศช.7 พ.ย.นี้ หนุนรัฐตั้งกรมการขนส่งทางนํ้าและเร่งผลักดันแลนด์บริดจ์เชื่อมเมียนมา-เวียดนามรับอีอีซี

แหล่งข่าวระดับสูงของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าอยู่ระหว่างการเร่งจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ(แอกชันแพลน) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ในวันที่ 7 พฤศจิกายนนี้เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศในปี 2560-2564

โดยในแผนที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการประเมินติดตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศมีประเด็นหลักในการดำเนินการจำนวน 13 หัวข้อ ดังนี้ คือโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ภาคการค้า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมขนส่งทางถนน ทางราง ทางเรือ และทางอากาศ การพัฒนาพื้นที่ชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และความร่วมมือระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ในเบื้องต้นนั้นควรสนับสนุนให้เพิ่มการใช้ประโยชน์ด้วยการให้มีการใช้โหมดถนน ทางราง ทางนํ้าและทางอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยการร่างแผนปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อให้เห็นตัวชี้วัดว่าต้องการให้เกิดผลอย่างไรบ้าง ใช้ประโยชน์ด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างไร การนำเสนอข้อมูลยังจะได้เห็นภาพหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนมากขึ้น

ดังนั้นจึงเร่งหาเจ้าภาพในการจัดเก็บฐานข้อมูล นำเข้า ส่งออกในด้านที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ให้ชัดเจน ฉับไวเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการวางแผนสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างสอดคล้องต่อไป

“ควรจับตาประเด็นการค้าชายแดนในขณะนี้ที่มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น เช่นเดียวกับกรณีที่มีการเสนอตั้งกรมการขนส่งทางนํ้า และให้รัฐบาลเร่งผลักดันแลนด์บริดจ์ (Landbridge) เส้นทางเชื่อมเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม รับอีอีซี และแลนด์บริดจ์เชื่อมอ่าวไทย-ทะเลอันดามัน อีกทั้งส่งเสริมให้เกิด Pilot Free Trade Zone ครบรูปแบบเช่นประเทศจีน”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,311 วันที่ 5 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


สศช. โลจิสติกส์ ส.อ.ท. สภาพัฒน์