ช.ส.ค.ผนึกสสท.ชงเสนอร่างพ.ร.บ.สหกรณ์ภาคประชาชนต่อสนช.

3 November 2017


ช.ส.ค. ร่วมกับ สสท. ยื่นหนังสือเข้าชื่อของผู้แทนการเสนอร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542) ต่อรองประธานสภา สนช. คนที่1

นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ และคณะ ร่วมกับนายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือเข้าชื่อของผู้แทนการเสนอร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่....) พ.ศ.....(แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542) ต่อรองประธานสภา สนช. คนที่ 1 ณ อาคารรัฐสภาโดยชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด มีฐานะเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศของสหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนี่ยน ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกตั้งแต่ปี 2517 โดยสหกรณ์สมาชิกได้รับประโยชน์ ดังนี้
1.หากสมาชิกรายบุคคลซึ่งเป็นผู้กู้ของสหกรณ์รายใดเสียชีวิต หรือไร้ความสามารถและมีหนี้เงินกู้คงเหลืออยู่กับสหกรณ์ กองทุนฯ จะชดเชยหนี้เงินกู้คงเหลือให้แก่สหกรณ์แทนทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตซึ่งเป็นการลดภาระความเดือดร้อนแก่ทายาทสมาชิก และผู้ค้ำประกันพร้อมทั้งเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับครอบครัวสมาชิกผู้เสียชีวิต

2.เงินสมทบให้แก่สมาชิกรายบุคคลของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่เสียชีวิต สามารถขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกอาวุโสล่วงหน้าได้จำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการดำรงชีพ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการออมและคุณภาพชีวิตของสมาชิกในวัยชราการจัดสวัสดิการดังกล่าวของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นความพยายามตอบสนองหลักการบริหารสมาชิก และหลักความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสากล ทั้งนี้เป็นการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกสหกรณ์ เป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงแก่สมาชิก ครอบครัวและสังคมโดยรวม

ด้วยเหตุนี้เองชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จึงยื่นเรื่องเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยภาคประชาชนต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อโปรดพิจารณาและเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายในวันนี้สหกรณ์ หลักประกัน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน