OHTL ปันผลระหว่างกาล 7 บาท/หุ้น

30 October 2017


บอร์ดโอเอชทีแอล ไฟเขียวปันผลระหว่างกาล หุ้นละ 7 บาท ให้แกผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ 15 พ.ย.2560

บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) หรือ OHTL แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัท มีมติเมื่อวันที่ 30 ต.ค.2560 อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท ซึ่งเป็นเงินปันผลจากการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2560- 30 มิ.ย.2560 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงิปันผลระหว่างกาลดังกล่าวในวันที่ 15 พ.ย.2560 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 พ.ย.2560


ปันผล โอเอชทีแอล OHTL