ฟอร์ดมอบน้ำให้ชุมชนในโครงการ Water Go Green

29 October 2017


ฟอร์ด ประเทศไทย นำอาสาสมัครพนักงานฟอร์ดและผู้ จำหน่ายฟอร์ด พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน กว่า 50 คน เดินหน้ากิจกรรม Ford Global Caring Month ประจำปี 2017 โดยร่วมมือสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และส่วนราชการอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ในโครงการ Water Go Green ร่วมแรงร่วมใจสร้างระบบจัดการน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมกับปลูกต้นไม้มงคล 9 ชนิด ให้กับโรงเรียนบ้านบึงตาต้า ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นชุมชนที่ยังขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค

ฟอร์ดนำทีมอาสาสมัคร ร่วมกับชุมชนในบริเวณโรงเรียนบ้านบึงตาต้า ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคี ยงกับโรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (เอฟทีเอ็ม) ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริ มเหล็ก และติดตั้งระบบสูบน้ำพลั งงานแสงอาทิตย์ ตามโครงการระบบจัดการน้ำพลังงานแสงอาทิตย์“Water Go Green”ภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อมอบให้กับโรงเรียนบ้านบึงตาต้าและคนชุมชนให้ได้เข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดสำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน ทั้งการอุปโภคและบริโภค

นอกจากนี้ อาสาสมัครฟอร์ดและคณะสื่อมวลชนยังได้แสดงพลังจิตอาสา ร่วมกันปลูกปลูกต้นไม้มงคล จำนวน 9 ชนิด ชนิดละ 9 ต้น ได้แก่ มะม่วงมหาชนก จำปา ขนุน ยอ มังคุด  มะยม ทุเรียน แก้ว มะตูม รวม 81 ต้น โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการขุดดิน ผสมดินปลูก และการนำมาปลูกลงดิน เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนใส่ใจและเห็นถึงความสำคัญของการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน และยังช่วยให้พื้นที่แห้งแล้งกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกด้วย

“ฟอร์ดเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชี วิตของมนุษย์ ทั้งในด้านการอุปโภคบริ โภคและเกษตรกรรม จึงได้ริเริ่มโครงการ Water Go Green ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของกิจกรรม Ford Global Caring Month ที่จัดขึ้นตลอดเดือนกันยายน เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์หลักของฟอร์ดในการเสริมสร้ างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนที่ ฟอร์ดเข้าไปดำเนินธุรกิจ พร้อมช่วยเหลือ อนุรักษ์ และปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม อีกทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชมอย่างยั่งยืน” นางสาวศุภรางศุ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าว

ตลอดช่วงเดือนกันยายน ในปีนี้ ฟอร์ดยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสั งคมภายใต้โครงการ Ford Global Caring Month อื่นๆ อีก อาทิ การสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวที่ มีสภาพความเป็นอยู่ยากลำบาก จำนวน 3 หลัง ในตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้วยความร่วมมือกับมูลนิธิที่ อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) และการร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิ ตแห่งประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand) เพื่อปรับปรุงโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม จังหวัดระยอง การปรับปรุงอาคารเรียน พัฒนาสนามเด็กเล่น และสร้างโรงเรือนเพาะปลูกพืชผั กสวนครัวให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดระยอง

“นอกจากความมุ่งมั่นในการรั กษาความเป็นผู้นำด้านการผลิ ตยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่อันชาญฉลาด ฟอร์ดยังมุ่งเดินหน้าเปลี่ยนวิ ถีการขับเคลื่อนสังคมโลกให้ ประชากรทุกคนมีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมสรรสร้างแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ในสังคม เพื่อตอบแทนสังคมอย่างยั่งยืน” นางสาวศุภรางศุ์ กล่าวสรุป


ฟอร์ด ประเทศไทย จิตอาสา โครงการ Water Go Green